PRV FICHE 1 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

Opatření: C1.1.1

Potenciální žadatelé:

Zemědělský podnikatel

Oblasti podpory: 

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Finanční alokace: 6 802 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018

PRV FICHE 2 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

Opatření: C1.1.2

Potenciální žadatelé:

Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv, nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

Oblasti podpory: 

Investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků. Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Finanční alokace: 2 551 000,Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018

PRV FICHE 3 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Opatření: C1.1.3

Potenciální žadatelé:

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Oblasti podpory: 

Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Finanční alokace: 5 700 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018

PRV FICHE 4 – Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

Opatření: C1.3.1

Potenciální žadatelé:

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

Oblasti podpory: 

Hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Finanční alokace: 1 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018

PRV FICHE 5 – Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury

Opatření: D1.3.2

Potenciální žadatelé:

Obec nebo zemědělský podnikatel

Oblasti podpory: 

Hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy a mimo intravilán obce.

Finanční alokace: 1 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018