Čistá Vysočina 2018

 

 

 

 

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje X. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem:

ČISTÁ VYSOČINA

úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech 9. – 22. dubna 2018 

  • Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 1. 1. – 28. 2. 2018
  • Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete včas informováni.
  • Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
  • V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním úřadem.
  • Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu.
  • Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.

Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců!

MAS Českomoravské pomezí se do akce Čistá vysočina zapojí dne 16. 4. 2018

Mapa zapojení jednotlivých subjektů v rámci kraje Vysočina je ke stažení ZDE.

aktuality

akce v regionu

Výzva č. 1 z Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s.

vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020

 

Termín vyhlášení výzvy: 20. března 2018

 

Termín příjmu žádostí: od 26. 3. 2018 do 26. 4. 2018 do 15.00 hod – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

 

Termín registrace na RO SZIF: 29. června 2018

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240, 588 13 Polná

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí v kanceláři MAS, po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:

MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná

Ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV, tel. 777 032 151

Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 608 640 399.

 

Soutěž o nejlepší projekt silnic Brzkov – Šachotín

Prosíme o podporu při hlasování v soutěži o nejlepší projekt silnice Brzkov – Šachotín – Dolní Jablonná.

 

 

 

Přihlašovatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Název akce: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu
Anotace: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu vychází ze schváleného návrhu KoPÚ pro k.ú Brzkov. Cesta slouží pro obsluhu území v okolí a zajišťuje dopravní obsluhu pozemků, které k cestě přiléhají. Polní cesta začíná na silnici II/351 a směřuje severozápadním směrem až ke k.ú. Dolní Jablonná, kde se napojuje na již zrekonstruovanou polní cestu. Součástí realizované stavby byla i výsadba liniové zeleně.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů,…

 

Hlasovat můžete zde: http://soutezszr.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2017

aktuality

akce v regionu