Lesy – problémy s kůrovcem

Lesy – problémy s kůrovcem

– dokument  Jak bojovat s kůrovcem – https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ

– Kůrovec song – https://www.youtube.com/watch?v=H0rQM-X46Bk

aktuality

akce v regionu

Dotace na hospodaření v lesích 2020

Dotace na hospodaření v lesích 2020

Kraj Vysočina – Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 ID programu: FV02775

 Termín podání žádostí:  od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse

 

Popis:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu

Podporované aktivity: první i opakovaná výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, opakovaná výchova lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 % zastoupením vybraných dřevin), individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin a individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Pro účely tohoto programu jsou vybrané dřeviny buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a habr obecný.

 

Státní dotace 

Přehled dotací –  http://eagri.cz/public/web/file/643235/Prehled_financovani_LH_200101.pdf  

Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů.

Vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb se mohou orientovat na tyto dotační programy:

 • finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů),
 • NOVÝ finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích,
 • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
 • úhrady nákladů podle lesního zákona,
 • služby poskytované vlastníkům honiteb,
 • podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
 • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
 • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
 • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,
 • vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Ohlášení žadatele: podání k příslušnému krajskému úřadu, před zahájením prací. Žádost: podání k příslušnému krajskému úřadu, do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června. 

Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html

aktuality

akce v regionu

Projekt „Žďárská síť“

Projekt „Žďárská síť“

NULOVÉ TOLERANCE NEJEN SEXUÁLNÍM PREDÁTORŮM NA SÍTI!
ŽĎÁRSKÝ MÍSTOSTAROSTA JOSEF KLEMENT PŘEDSTAVUJE PROJEKT ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

Žďár ve spolupráci s odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt
„Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit
hrozbám doby internetové.
Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost
komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale bohužel
vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat
prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit
nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít.
Na jeden z negativních jevů na internetu upozorňuje film V síti od režiséra Víta Klusáka, který
bude v průběhu března vysílat Kino Vysočina. Nelze ale přehlédnout i další nebezpečí:
kyberšikana, nedostatečná mediální gramotnost a trestná činnost všeho druhu páchaná
prostřednictvím internetu od podvodů po prodej drog a dokonce je zdokumentován i případ
nájemné vraždy, kdy pro „nalezení vhodné osoby“ byl použit tzv. darknet market (online
obchod v běžně nedostupné a nekontrolované části internetu).
Hledání řešení je komplikované právě pro rozsáhlost a decentralizaci internetu. Největším
problémem je skrytost těchto hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo zbité od spolužáků,
tak je to vidět, trestná činnost sexuálního predátora bohužel vidět není.
Pokud má být projekt úspěšný, tak nemůže cílit jenom na děti ve školách, ale je potřeba se
zaměřit na rodiče a širokou veřejnost. V tomto směru chce město oslovit všechny obce a
města v rámci našeho okresu a požádat je o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé
prevenční kampaně prostřednictvím jimi vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších
komunikačních kanálů např. emailů, které využívají ke komunikaci s občany. Klíčový význam
mají samozřejmě školy a těm by měl projekt pomoci tvorbou jednoduchých infoletáků
určených nejen dětem, ale i rodičům a učitelům.
Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno maximálně dvě témata na školní rok, prvním
tématem je kybergrooming neboli již zmiňovaní lovci na síti. K tomuto tématu bychom chtěli
zpracovat podkladové materiály nejen pro školy, ale i pro publikaci ve zpravodajích apod.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nechtějí jenom nečinně přihlížet, a aktivně nám pomohou
s realizací projektu „Žďárská síť“.

Ing. Josef Klement
místostarosta města Žďáru nad Sázavou

HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:
5.3.2020 v 17:00 – VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU V SÍTI SPOLU S DIZKUZÍ S ODBORNÍKY – KINO VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

18.3.2020 v 17:00 – PŘEDPOKLÁDANÝ DRUHÝ TERMÍN VEŘEJNÉHO PROMÍTÁNÍ

OD BŘEZNA 2020 – PROMÍTÁNÍ DOKUMNETU V SÍTI ŠKOLÁM

5.5. 2020 – KONFERENCE K PROBLEMATICE INTERNETOVÝCH HROZEB

ZÁŘÍ 2020 – INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŠKOL, OBCÍ A MĚST

aktuality

akce v regionu

4. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

4. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

PR IROP V.

Opatření: C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Potenciální žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané  kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu

Typy projektů: 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

 • modernizace odborných učeben na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích (včetně stavebních úprav učeben a pořízení vybavení) 
 • rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň (včetně stavebních úprav v areálu a přístavby, pořízení vybavení)

Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání

 

 Termín vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY

5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

PR IROP II.

Opatření: A1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé: Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

Typy projektů:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro terénní služby)
 • Ambulantní sociální služby
 • Podpora pobytových sociálních služeb
 • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Finanční alokace: 

Plánované datum vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY