Dotace pro sportovní organizace COVID

Dotace pro sportovní organizace COVID

Sportovní organizace si mohou žádat o dotaci na pokrytí ztrát za období karantény. 

Všechny detaily najdete na: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/  

Vyplnění žádosti je jednoduché a rychlé. 

aktuality

akce v regionu

4. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

4. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Finanční alokace: 1 265 160,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 450 830 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 23. 6. 2020, 04:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 08. 2020, 12:00 hodin

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete na:

 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

 

Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Postup pro podání žádosti o podporu v IS MS2014+ je možné najít v příloze č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

 

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete na:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

 

Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Postup pro podání žádosti o podporu v IS MS2014+ je možné najít v příloze č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Náležitosti žádosti o podporu:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě

4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5. Studie proveditelnosti

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10. Položkový rozpočet stavby

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

Dovolujeme si vás informovat, že Kraj Vysočina vyhlásil soutěž s finanční odměnou až 100 tisíc Kč pro subjekty v cestovním ruchu, které připraví originální či inovovaný produkt v oblasti cestovního ruchu, propojující atraktivity Kraje Vysočina.

 

Soutěž končí 24. června 2020 a její podmínky jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

https://www.kr-vysocina.cz/soutez-kraj-odmeni-sty-tisici-originalni-projekty-k-posileni-atraktivity-regionalniho-cestovniho-ruchu/d-4101712/p1=3380

 

Kontaktní osobou pro konzultace je Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz.

aktuality

akce v regionu