Dotace na hospodaření v lesích 2020

Kraj Vysočina – Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 ID programu: FV02775

 Termín podání žádostí:  od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse

 

Popis:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu

Podporované aktivity: první i opakovaná výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, opakovaná výchova lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 % zastoupením vybraných dřevin), individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin a individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Pro účely tohoto programu jsou vybrané dřeviny buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a habr obecný.

 

Státní dotace 

Přehled dotací –  http://eagri.cz/public/web/file/643235/Prehled_financovani_LH_200101.pdf  

Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů.

Vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb se mohou orientovat na tyto dotační programy:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů),
  • NOVÝ finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích,
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované vlastníkům honiteb,
  • podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,
  • vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Ohlášení žadatele: podání k příslušnému krajskému úřadu, před zahájením prací. Žádost: podání k příslušnému krajskému úřadu, do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června. 

Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html

aktuality

akce v regionu