Možnost čerpání dotací pro vlastníky a uživatele lesa

Majitelé lesa, nebo fyzické či právnické osoby, které na lesním pozemku hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, mohou čerpat národní i krajské dotace. S jejich elektronickým zpracováním vám zdarma mohou pomoci místní akční skupiny v Kraji Vysočina.

Při přípravě projektu v lesním hospodářství je rovněž velmi důležitá komunikace žadatelů s odborným lesním hospodářem, který žadatelům dodá potřebné informace, tak aby byl zajištěn soulad provedených prací s právními předpisy v lesním hospodářství.

Podpora Kraje Vysočina
V Kraji Vysočina má možnost každý oprávněný žadatel podat prostřednictvím Fondu Vysočiny jeden projekt do dotačního titulu „Hospodaření v lesích 2019“. Předmětem dotace může být například umělá obnova sadbou odrostků a poloodrostků, opakovaná obnova poloodrostky a odrostky, opakovaná výchova, individuální ochrana poloodrostků a odrostků, ochrana kostry porostů – mechanická nebo zřizování oplocenek.

Žadatelé o podporu projektů z krajské dotace musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři pouze v termínu od 1. 3. 2019 – 29. 3. 2019. Projekt může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti a ukončen nejpozději do 4 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace. Minimální výše dotace je 10.000 Kč a maximální výše 500.000 Kč (žadatel může mít nulový podíl). Mezi uznatelné náklady patří například nákup sazenic, nákup materiálu (včetně spotřeby vlastního materiálu), nákup služeb, mzdové náklady a ostatní osobní výdaje (včetně vlastní práce). Žádost musí být vyplněna v počítači, nikoliv rukou. Pravidla výzvy, přílohy a formulář žádosti ve formátu .XML jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/edotace.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství
Na lesy je možné také žádat o podporu z národních titulů Ministerstva zemědělství. Podle lesního zákona je poskytována zejména částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov, úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Dále Ministerstvo zemědělství podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb a finančních příspěvků. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány zejména na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese; obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku; opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů a vyhotovení lesních hospodářských plánů a nově také finanční příspěvek na ochranu lesa.
Před podáním žádosti je nutné provést ohlášení, následuje vlastní realizace a poté podání žádosti (nejpozději do 30. 6. 2019). Formuláře (ohlášení, žádosti, přílohy) a další podrobné informace najdete na www.eagri.cz.

MZe rovněž podporuje vlastníky lesů při obnově lesa po kalamitních těžbách, loni vyplatilo všechny podané žádosti ve výši 730 milionů korun. Pro tento rok je připravena částka 1,15 miliardy korun. Je například navýšena podpora sazenic listnáčů na dvojnásobek oproti smrku. Tyto finanční příspěvky budou pravděpodobně od letošního roku vypláceny dvakrát ročně, aby tak vlastníkům lesů pomohli zvládnout jarní i podzimní ekonomicky náročné pěstební práce. Dále se připravují pravidla nového dotačního titulu na kompenzaci sníženého hospodářského výsledku lesních podniků na úroveň nezbytnou pro obnovu lesních porostů. Pro nestátní vlastníky lesů by celková podpora v budoucnu mohla dosáhnout až 3 miliard korun ročně.
(zdroj http://www.agris.cz)

Pokud si nevíte rady s elektronickým podáním žádosti nebo vyplněním požadovaných příloh, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám s tím pomůžeme.

Prezentace MZe je ke stažení ZDE.

Prezentace Kraje Vysočina je ke stažení ZDE.

 

Marta Vencovská
MAS Českomoravské pomezí
Kancelář: Varhánkova 1240, Polná
Kontakt: info@mascmp.cz

KONZULTACE:
Marta Vencovská – 608 640 399
Ing, Petra Laštovičková – 608 470 096
Ing. Vojtěch Rosický – 777 032 151

 

aktuality

akce v regionu