Výzva č. 2 z Programu rozvoje venkova

Vyhodnocené výzvy PRV

Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s.

vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020 Termín vyhlášení výzvy: 20. března 2018 Termín příjmu žádostí: od 26. 3. 2018 do 26. 4. 2018 do 15.00 hod – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Termín registrace na RO SZIF: 29. června 2018 Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240, 588 13 Polná Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí v kanceláři MAS, po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Kontaktní údaje: MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná Ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV, tel. 777 032 151 Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 608 640 399.