2. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – HASIČI 2024

Program: IROP
Název a číslo výzvy ŘO: 61. výzva IROP 2021 -2027- HASIČI – SC 5.1 (CLLD)
Název a číslo výzvy MAS: 2. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – HASIČI 2024
Specifický cíl strategického rámce: Specifický cíl 2.2. Dostatečná dopravní infrastruktura a bezpečnost v obcích
Souhrn opatření strategického rámce: Opatření SR 2.2.5. – Modernizace vybavení a zázemí pro JPO a SDH v obcích
Aktivity: Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
Opatření programového rámce: IROP – VZDĚLÁVÁNÍ
Dotace EU: 3 000 000
Státní rozpočet: 592 105
Vlastní zdroje příjemce: 157 895
Celkové způsobilé výdaje (CZV) na výzvu: 3 750 000