3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024

Program: IROP
Název a číslo výzvy ŘO: 73. výzva IROP 2021 -2027- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)
Název a číslo výzvy MAS: 3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024
Specifický cíl strategického rámce: Specifický cíl SR 3.1. Kvalitní péče o veřejná prostranství v obci
Souhrn opatření strategického rámce: Opatření SR 3.1.1. – Budování nových + obnova a údržba stávajících veřejných prostranství
Aktivity: Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
Opatření programového rámce:IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Dotace EU: 2 547 359
Státní rozpočet: 502 768
Vlastní zdroje příjemce: 134 072
Celkové způsobilé výdaje (CZV) na výzvu: 3 184 199