3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024

5.6.24 12:00IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Výzva ŘO  VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 3
Název výzvy MAS 3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024
Opatření Programového rámce IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Opatření integrované strategie  Opatření SR 3.1.1.
Druh výzvy  Kolová
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 5.6.24 12:00
Datum a čas podání projektového záměru  5.6.24 12:00
Datum a čas ukončení příjmu projektového záměru 5.8.24 23:59
Datum zahájení realizace projektu 1.1.21 0:00
Datem zahájení realizace projektu se rozumí zahájení prací související s projektem. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem. Výdaje vzniklé před datem zahájení realizace projektu uvedeným v MS2021+ nejsou způsobilé.
Datum ukončení realizace projektu 31.12.2028
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.Takový projekt nemůže být podpořen, v případě pozdějšího zjištění bude zahájeno řízení o odnětí dotace. Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního PA/Rozhodnutí.
Podpora
Celková částka dotace pro výzvu (podpora
EU)
2 145 144,00 Kč
Celková částka celkových způsobilých výdajů (CZV) 2 681 430,00 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 %
Státní rozpočet – 15 %
Celková podpora je ve výši 95 %
Vlastní podíl žadatele je ve výši 5 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu minimální výše CZV na projekt 500 000,00 Kč
maximální výše CZV na projekt 2 681 430,00 Kč
Podmínky veřejné podpory Jsou definovány ve Specifických pravidlech výzvy č. 73 IROP
Forma podpory Dotace – ex-post financování

Výzva ŘO – 73. výzva IROP (Výzva ŘO, Obecná pravidla a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce) je ke stažení ZDE