5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

PR IROP V.

Opatření: A.1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Typy projektů: 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
– výstavba a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
– centra denních služeb,
– denní stacionáře,
– týdenní stacionáře,
– domovy pro osoby se zdravotním postižením,
– chráněné bydlení,
– azylové domy,
– domy na půl cesty,
– zařízení pro krizovou pomoc,
– nízkoprahová denní centra,
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
– noclehárny,
– terapeutické komunity,
– odborné sociální poradenství,
– sociálně terapeutické dílny,
– sociální rehabilitace,
– pracoviště rané péče,
– intervenční centra,
– zařízení následné péče,
– podpora samostatného bydlení,
– pečovatelská služba,
– osobní asistence,
– odlehčovací služby,
– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
– kontaktní centra,
– terénní programy,
– tísňová péče,
– průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj komunitních center
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
– rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
– nákup pozemků, budov a staveb,
– pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
– vybavení pro zajištění provozu zařízení.

     

     Termín vyhlášení: 4. září  2020

    DOKUMENTY