6. výzva – MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení – III.

C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Finanční alokace: 4 555 300 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 555 300,- Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 11. 11. 2021

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 12. 2021

.