Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva č. 2_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ

celková alokace 9 370 mil Kč.

Počet předložených žádostí 6 818

Podrobnější informace ZDE

 

Výzva č. 02_18_063 Šablony II – pro území mimo hlavní město Praha

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II

(výzva je určena pro území mimo hlavní město Prahu).

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. 6. 2019 do 14:00 hod.

Nejzažší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2021

Minimální/maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

Oprávnění žadatelé: mateřské a základní školy, základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:

– pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč)

– pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč)

Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Tex výzvy s přílohami a dalšími informacemi najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii.

Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00).

Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Prahu).
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Díky tomuto typu projektů se dostane podpora přímo do škol, navíc mateřské školy si mohou žádat o podporu z ESF vůbec poprvé.
Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017

Výzva č. 02_16_022

Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_022

Další informace k OP VVV

Zatímco první výzva byla založena pouze na dotazníkovém šetření, další již budou muset být v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Díky užší spolupráci s MAP dojde k lepšímu zacílení šablon a do škol budou směřovat prostředky v souladu s potřebami území. Druhá výzva bude projednávána monitorovacím výborem v říjnu 2017 s plánovaným vyhlášením v prosinci 2017. Termín ukončení předkládání žádostí o podporu bude stanoven tak, aby bylo pro všechny příjemce ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I možné navázat na předchozí projekt.