2. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VYBAVENÍ

2. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VYBAVENÍ

C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. organizace organizačních složek státu.

Stručný popis zaměření výzvy: Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), budování bezbariérovosti škol, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Finanční alokace: 9 603 730,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 800 000 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 9. 2018, 04:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 12:00 hodin

V rámci modifikace výzvy došlo k prodloužení termínu přijetí projektů pro žadatele z 14. 12. 2018 na 28. 2. 2019. Zároveň došlo k vymazání jedné kontaktní osoby ze záložky Kontakty pro poskytování informací (Anežka Břízová ukončila pracovní poměr na MAS). Dosud nebyla ve výzvě podána žádná žádost, ale průběžně probíhají komunikace s potencionálními žadateli. Změna termínu je řešena ve prospěch žadatelů.

 

Náležitosti žádosti o podporu:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě

4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5. Studie proveditelnosti

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10. Položkový rozpočet stavby

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.

3. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Oprávnění žadatelé: Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

Stručný popis zaměření výzvy: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Finanční alokace: 1 265 160,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 265 160 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 9. 2018, 04:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018, 12:00 hodin

Do výzvy nebyl podán žádný projekt

 

 

Náležitosti žádosti o podporu:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě

4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5. Studie proveditelnosti

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10. Položkový rozpočet stavby

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.

1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky Oprávnění žadatelé: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) Stručný popis zaměření výzvy: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; výkon činností spojených s extrémním suchem; výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek. Finanční alokace: 3 565 457 Kč Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 400 000 Kč Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 28. 6. 2018, 04:00 hodin Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2018, 12:00 hodin Na výzvě byla provedena změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v  MS2014+ z 31. 7. 2018 na 21. 8. 2018. Změna termínu je řešena ve prospěch žadatelů z důvodu prodloužení času pro získání potřebných dokumentů k žádosti (stanovisko HZS). Náležitosti žádosti o podporu:
  • Plná moc
  • Zadávací a výběrová řízení
  • Stanovisko HZS kraje
  • Studie proveditelnosti
  • Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.