6. výzva – MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení – III.

6. výzva – MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení – III.

C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Finanční alokace: 4 555 300 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 555 300,- Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 11. 11. 2021

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 12. 2021

.

 

5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

PR IROP V.

Opatření: A.1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Typy projektů: 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
– výstavba a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
– centra denních služeb,
– denní stacionáře,
– týdenní stacionáře,
– domovy pro osoby se zdravotním postižením,
– chráněné bydlení,
– azylové domy,
– domy na půl cesty,
– zařízení pro krizovou pomoc,
– nízkoprahová denní centra,
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
– noclehárny,
– terapeutické komunity,
– odborné sociální poradenství,
– sociálně terapeutické dílny,
– sociální rehabilitace,
– pracoviště rané péče,
– intervenční centra,
– zařízení následné péče,
– podpora samostatného bydlení,
– pečovatelská služba,
– osobní asistence,
– odlehčovací služby,
– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
– kontaktní centra,
– terénní programy,
– tísňová péče,
– průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj komunitních center
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
– rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
– nákup pozemků, budov a staveb,
– pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
– vybavení pro zajištění provozu zařízení.

   

   Termín vyhlášení: 4. září  2020

  DOKUMENTY

  4. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  4. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

  Finanční alokace: 1 265 160,00 Kč

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 450 830 Kč

  Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 23. 6. 2020, 04:00 hodin

  Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 08. 2020, 12:00 hodin

  Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete na:

   https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

   

  Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

  Postup pro podání žádosti o podporu v IS MS2014+ je možné najít v příloze č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

   

  Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete na:

  https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

   

  Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

  Postup pro podání žádosti o podporu v IS MS2014+ je možné najít v příloze č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

  Náležitosti žádosti o podporu:

  1. Plná moc

  2. Zadávací a výběrová řízení

  3. Doklady o právní subjektivitě

  4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

  5. Studie proveditelnosti

  6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

  7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

  8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

  9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

  10. Položkový rozpočet stavby

  11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

  12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

  13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

  2. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VYBAVENÍ

  2. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VYBAVENÍ

  C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. organizace organizačních složek státu.

  Stručný popis zaměření výzvy: Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), budování bezbariérovosti škol, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

  Finanční alokace: 9 603 730,00 Kč

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 800 000 Kč

  Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 9. 2018, 04:00 hodin

  Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 12:00 hodin

  V rámci modifikace výzvy došlo k prodloužení termínu přijetí projektů pro žadatele z 14. 12. 2018 na 28. 2. 2019. Zároveň došlo k vymazání jedné kontaktní osoby ze záložky Kontakty pro poskytování informací (Anežka Břízová ukončila pracovní poměr na MAS). Dosud nebyla ve výzvě podána žádná žádost, ale průběžně probíhají komunikace s potencionálními žadateli. Změna termínu je řešena ve prospěch žadatelů.

   

  Náležitosti žádosti o podporu:

  1. Plná moc

  2. Zadávací a výběrová řízení

  3. Doklady o právní subjektivitě

  4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

  5. Studie proveditelnosti

  6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

  7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

  8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

  9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

  10. Položkový rozpočet stavby

  11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

  12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

  13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

  Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.

  3. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  3. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

  Oprávnění žadatelé: Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

  Stručný popis zaměření výzvy: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

  Finanční alokace: 1 265 160,00 Kč

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 265 160 Kč

  Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 9. 2018, 04:00 hodin

  Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018, 12:00 hodin

  Do výzvy nebyl podán žádný projekt

   

   

  Náležitosti žádosti o podporu:

  1. Plná moc

  2. Zadávací a výběrová řízení

  3. Doklady o právní subjektivitě

  4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

  5. Studie proveditelnosti

  6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

  7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

  8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

  9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

  10. Položkový rozpočet stavby

  11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

  12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

  13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

  14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

  Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.

  1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

  1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

  B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

  Oprávnění žadatelé: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně)

  Stručný popis zaměření výzvy: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; výkon činností spojených s extrémním suchem; výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

  Finanční alokace: 3 565 457 Kč

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč

  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 400 000 Kč

  Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 28. 6. 2018, 04:00 hodin

  Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2018, 12:00 hodin

  Na výzvě byla provedena změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v  MS2014+ z 31. 7. 2018 na 21. 8. 2018. Změna termínu je řešena ve prospěch žadatelů z důvodu prodloužení času pro získání potřebných dokumentů k žádosti (stanovisko HZS).

  Náležitosti žádosti o podporu:

  • Plná moc
  • Zadávací a výběrová řízení
  • Stanovisko HZS kraje
  • Studie proveditelnosti
  • Výpočet čistých jiných finančních příjmů

  Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.