3. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Oprávnění žadatelé: Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

Stručný popis zaměření výzvy: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Finanční alokace: 1 265 160,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 265 160 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 9. 2018, 04:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018, 12:00 hodin

Do výzvy nebyl podán žádný projekt

 

 

Náležitosti žádosti o podporu:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě

4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5. Studie proveditelnosti

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10. Položkový rozpočet stavby

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.