OPZ 3 – Podpora sociálního začleňování (III.)

A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování

Potenciální žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení

Stručný popis zaměření výzvy: 

Sociální služby, další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Finanční alokace: 5 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 500 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 20. 8. 2018, 04:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 18. 1. 2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí bylo prodlouženo ze 7. 11. 2018 na 18. 1. 2019 z důvodu, že doposud nebyla předložena žádná žádost

Do výzvy nebyl podán žádný projekt

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

Povinné přílohy žádosti o podporu: Příloha č. 6 – Údaje o sociální službě (příloha je povinná u aktivity 1.1 Sociální služby)

Výzvy OPZ