OPZ 7 – VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ KE ZLEPŠENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE, ROZVOJ EKONOMIKY (VII.)

C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky

Potenciální žadatelé: 

Místní akční skupina, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení 

Stručný popis zaměření výzvy:  

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce a podpora prostupného zaměstnávání. 

Finanční alokace: 2 600 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 600 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 9. 2019, 04:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019, 12:00 hodin 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

Výzvy OPZ