Marta Vencovská

+420 608 640 399
pondělí 9:00 – 16:00
dále dle domluvy
Manažer SCLLD se specializací na Integrovaný regionální operační program (IROP)

v rámci projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“

 • Administruje realizaci programového rámce IROP a zajištuje čerpání finančních prostředků v rámci SCLLD
 • Podílí se na aktualizaci, evaluaci a monitorování SCLLD
 • Řídí se pokyny vedoucího pracovníka pro SCLLD a ředitele MAS ČMP
 • Zajišťuje přípravu a aktualizaci interních postupů MAS
 • Podílí se na animaci území
 • Zajišťuje propagaci a prezentaci MAS v regionu
 • Účastní se jednání s regionálními aktéry v rámci území MAS ČMP a v rámci ČR
 • Aktivně se podílí na komunikaci s aktéry z území MAS ČMP
 • Zpracovává výzvy a výběrová kritéria
 • Ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD připravuje výzvy a hodnotící kritéria
 • Poskytuje konzultace žadatelům o podporu projektů
 • Komunikuje s žadateli a příjemci a provádí formální hodnocení projektů
 • Účastní se pravidelně pracovních porad společně s ostatními projektovými manažery a vedoucím pracovníkem pro realizaci CLLD
 • Dbá na dodržování termínů v návaznosti na termíny stanovené řídícími orgány
 • Zajišťuje přípravu jednání, vyhotovení zápisu, administraci a archivaci podkladů z jednání orgánů místního partnerství
 • Provádí administraci IROP v prostředí MS2014+
 • Poskytuje servis a informace příjemcům z IROP, kontroluje a zajišťuje (v součinnosti s příjemci) plynulé pokračování realizací, ukončování projektu v souladu s pravidly a dozírá na plnění indikátorů a ostatních závazků příjemců ve vztahu k udržitelnosti projektů
 • Účastní se jednání s regionálními aktéry v rámci území MAS ČMP popřípadě i mimo území
 • Dbá na dodržování termínů v návaznosti na termíny stanovené řídícími orgány OP
 • Účastní se vzdělávání zaměstnanců

Klára Dvořáková

+420 776 122 106
ASISTENTKA  SCLLD

v rámci projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS “

 • Zajišťuje administrativní chod kanceláře MAS
 • Podílí se na přípravě, aktualizaci, evaluaci a monitorování SCLLD
 • Udržuje komunikaci a spolupráci s aktéry z území MAS ČMP (veřejný sektor, neziskový sektor, podnikatelský sektor)
 • Eviduje projekty, které žadatelé zpracovávají do výzev vypsaných MAS ČMP
 • Vede evidenci partnerů a členské základny Partnerství MAS ČMP
 • Připravuje podklady pro jednání povinných i fakultativních orgánů MAS ČMP
 • Podílí se na editaci webové stránky MAS
 • Provádí animaci škol v regionu
 • Podílí se na projektech spolupráce
 • Účastní se jednání s regionálními aktéry v rámci území MAS ČMP a v rámci ČR
 • Zajišťuje propagaci a prezentaci MAS v regionu
 • Zajišťuje drobné materiálně technické zásobování kanceláře MAS
 • Je v kontaktu s redakčními radami zpravodajů měst a obcí v rámci MAS
 • Vede archiv fotografií a fotogalerií
 • Plní úkoly spojené s inventarizací a archivací dat
 • Podílí se na administraci projektů MAS v době udržitelnosti
 • Účastní se jednání orgánů MAS a pořizuje zápisy z těchto jednání, prezenční listiny apod.
 • Zajišťuje distribuci propagačních materiálů MAS (publikace, letáky, …), rovněž odpovídá za skladování těchto propagačních materiálů
 • Spolupodílí se na přípravě výstav a dalších aktivit v rámci propagace MAS
 • Plní ostatní úkoly dle dispozic ředitele MAS a vedoucího zaměstnance pro CLLD
 • Účastní se vzdělávání zaměstnanců

Ing. Vojtěch Rosický

+420 777 032 151
pondělí 9:00 – 16:00
dále dle domluvy
Manažer SCLLD se specializací na Program rozvoje venkova (PRV)

v rámci projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“

 

  • Administruje realizaci programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV) a zajišťuje čerpání finančních prostředků v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Podílí se na přípravě, aktualizaci, evaluaci a monitorování SCLLD
  • Řídí se pokyny vedoucího pracovníka pro SCLLD a ředitele MAS ČMP
  • Zajišťuje přípravu a aktualizaci interních postupů MAS
  • Podílí se na animaci území a projektech spolupráce
  • Podílí se na propagaci MAS
  • Účastní se jednání s regionálními aktéry v rámci území MAS ČMP a v rámci ČR
  • Aktivně se podílí na komunikaci s aktéry z území MAS ČMP
  • Poskytuje konzultace žadatelům o podporu projektů
  • Provádí kontrolu administrativního souladu dle pravidel pro CLLD a dle schválené SCLLD
  • Komunikuje s žadateli a příjemci a provádí formální hodnocení projektů
  • Účastní se pravidelně pracovních porad společně s ostatními projektovými manažery a vedoucím pracovníkem pro realizaci CLLD
  • Připravuje výzvy dle pravidel PRV a v souladu se strategií MAS ČMP
  • Dbá na dodržování termínů v návaznosti na termíny stanovené řídícími orgány OP
  • Společně s vedoucím zaměstnancem pro CLLD připravuje podklady pro orgány MAS ČMP (povinné a fakultativní)
  • Provádí administraci programu PRV v prostředí MS2014+
  • Poskytuje servis a informace příjemcům z programu PRV, kontroluje a zajišťuje (v součinnosti s příjemci) plynulé pokračování realizací, ukončování projektu v souladu s pravidly a dozírá na plnění indikátorů a ostatních závazků příjemců ve vztahu k udržitelnosti projektů
  • Účastní se vzdělávání zaměstnanců

Jitka Vaňková

+420 607 947 922
pondělí 9:00 – 16:00
dále dle domluvy
Manažer SCLLD se specializací na Operační program Zaměstnanost (OPZ)

v rámci projektu v rámci projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS “

 

 • Administruje realizaci programového rámce Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) a zajištuje čerpání finančních prostředků v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 • Podílí se na přípravě, aktualizaci, evaluaci a monitorování SCLLD
 • Řídí se pokyny vedoucího pracovníka pro SCLLD a ředitele MAS ČMP
 • Zajišťuje přípravu a aktualizaci interních postupů MAS
 • Podílí se na animaci území a projektech spolupráce
 • Zajišťuje propagaci a prezentaci MAS v regionu
 • Účastní se jednání s regionálními aktéry v rámci území MAS ČMP a v rámci ČR
 • Aktivně se podílí na komunikaci s aktéry z území MAS ČMP
 • Zpracovává výzvy a výběrová kritéria
 • Ve spolupráci s ostatními manažery MAS připravuje výzvy a hodnotící kritéria
 • Poskytuje konzultace žadatelům o podporu projektů
 • Komunikuje s žadateli a příjemci a provádí formální hodnocení projektů
 • Účastní se pravidelně pracovních porad společně s ostatními projektovými manažery a vedoucím pracovníkem pro realizaci CLLD
 • Dbá na dodržování termínů v návaznosti na termíny stanovené řídícími orgány
 • Zajišťuje přípravu jednání, vyhotovení zápisu, administraci a archivaci podkladů z jednání orgánů místního partnerství
 • Provádí administraci Operačního programu Zaměstnanost v prostředí MS2014+
 • Poskytuje servis a informace příjemcům z OP Zaměstnanost, kontroluje a zajišťuje (v součinnosti s příjemci) plynulé pokračování realizací, ukončování projektu v souladu s pravidly a dozírá na plnění indikátorů a ostatních závazků příjemců ve vztahu k udržitelnosti projektů
 • Účastní se jednání s regionálními aktéry v rámci území MAS ČMP popřípadě i mimo území
 • Dbá na dodržování termínů v návaznosti na termíny stanovené řídícími orgány OP
 • V případě potřeby zastupuje manažera PRV a IROP při administraci těchto programů
 • Účastní se vzdělávání zaměstnanců

Ilona Peřinová, diplomovaný specialista

+420 607 834 692
Účetní a administrativní pracovník pro SCLLD

v rámci projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“

 

  • Řídí se pokyny vedoucího pracovníka pro SCLLD a ředitele MAS ČMP
  • Zajišťuje písemné i elektronické vedení personální dokumentace
  • Vede mzdovou agendu
  • Zajišťuje vedení účetnictví dle platných směrnic (Program na PC Gordic)
  • Vyhotovuje účetní doklady, sestavuje účetní uzávěrky
  • Vede pokladnu a účty u banky (Servis 24)
  • Zajišťuje inventarizaci majetku
  • Podílí se na přípravě, aktualizaci, evaluaci a monitorování SCLLD
  • Podílí se na prezentaci a propagaci MAS
  • Účastní se jednání s regionálními aktéry v rámci území MAS ČMP a v rámci ČR
  • Účastní se pravidelně pracovních porad společně s ostatními zaměstnanci MAS
  • Dbá na dodržování termínů v návaznosti na termíny stanovené řídícími orgány OP
  • Přijímá žádostí o podporu
  • Podílí se na kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, věcném hodnocení projektů
  • Podílí se na opravách a doplněních předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či platební agentury SZIF
  • Podílí se na kontrole projektů na místě v průběhu realizace projektu nebo době udržitelnosti projektu, podle postupů stanovených ŘO, CRR či platební agentury SZIF
  • Účastní se kontrol a konzultací žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu – na vyžádání ŘO, CRR nebo platební agentury SZIF
  • Organizačně zajišťuje semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS
  • Účastní se vzdělávání zaměstnanců