Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí o.p.s

Registrační číslo: 13/018/34100/563/000003
Doba realizace projektu: 2/2013 – 5/2014
Poskytovatel dotace: SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
Náklady: 500.000,- Kč, dotace 100%.
Výstupy: podklady pro zpracování analytické a strategické části integrované strategie rozvoje území (ISRÚ); zpracování implementační části ISRÚ; zpracování informačního a propagačního materiálu; rozvoj a aktualizace webových stránek; realizace tréninkové výzvy.

Mezi nejdůležitější aktivity v tomto projektu patřilo zpracování analytických podkladů pro strategii a zapojení veřejnosti do procesu plánování ve všech 35 obcích v územní působnosti MAS. Do dotazníkového šetření se v jednotlivých obcích zapojilo celkem 442 respondentů a kulatých stolů se účastnilo celkem 388 obyvatel.

Na závěr komunitního plánování pak proběhla tři tematická setkání, dle jednotlivých oblastí.
V tomto projektu MAS ČMP realizovala tzv. „osvojování schopností“, tedy učení a získávání dovedností a cenných zkušeností od „koučující“ MAS Přemyslovské Střední Čechy, která má velké zkušenosti s realizací CLLD z programového období 2007 – 2014.

Velmi přínosná byla pro získávání zkušeností také realizace tréninkové výzvy, při které si členové realizačního týmu a orgánů MAS vyzkoušeli možnost přerozdělování peněz v území a vytvoření a administraci výzvy.