Výzva č. 2 z Programu rozvoje venkova

Vyhodnocené výzvy PRV

Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s.

vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020 Termín vyhlášení výzvy: 20. března 2018 Termín příjmu žádostí: od 26. 3. 2018 do 26. 4. 2018 do 15.00 hod – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Termín registrace na RO SZIF: 29. června 2018 Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240, 588 13 Polná Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí v kanceláři MAS, po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Kontaktní údaje: MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná Ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV, tel. 777 032 151 Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 608 640 399.

vyhlášené výzvy