Výsadby zeleně a další opatření ke zlepšení stavu krajiny

O co jde: Upozornění na plánovanou výzvu NPO–POPFK (výzva dosud není zveřejněná, předpokládá se v rozsahu Výzvy NPO–POPFK č. 1 pro rok 2023)

Anotace: Program NPO – POPFK je poměrně jednoduchý dotační program na podporu ochrany a zlepšování přírody a krajiny. Je vhodný i pro malé obce a jiné drobné žadatele a poměrně dobře administrovatelný v režimu dotačního poradenství na MAS. Díky NPO má momentálně dostatek finančních prostředků, což se do budoucna nedá očekávat (plánuje se útlum národních programů mj. i v oblasti ŽP) a je proto vhodné jeho nynější výzvy využít.

Parametry Výzvy: Poskytovatel dotace: AOPK ČR – se žádostí o konzultace se obracejte na místně příslušné regionální pracoviště – https://www.nature.cz/regionalni-pracoviste/ Termíny: Příjem žádostí: 1.11.2023 – 29.3.2024

Způsobilost výdajů: 1.1.2024 – 30.6.2025 (= doba na realizaci)

Žadatelé: všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou krajů a velkých zemědělských podniků za určitých podmínek

Výše podpory: 100 % celkových způsobilých výdajů, maximálně 250 000,-Kč/žádost

Oblasti podpory:
• Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
• Péče o cenné nelesní terestrické biotopy
• Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN)
• Revitalizace a renaturace vodních toků
• Výsadby dřevin mimo les

Odkazy: https://dotace.nature.cz/-/vyzva-npo-popfk-1-rok-2024

aktuality

akce v regionu