Dotaci obcím na předcházení odpadu – nákup kompostérů, …

Dotaci obcím na předcházení odpadu – nákup kompostérů, …

Díky nové dotaci Ministerstva životního prostředí mohou obce ušetřit finanční prostředky a zároveň prospět životnímu prostředí.

Pro žadatele je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) připraveno pět set milionů korun z evropských fondů na projekty předcházení vzniku komunálních odpadů. Výzva podpoří pořízení domácích kompostérů, opakovaně použitelného nádobí i projekty re-use center. Výzvu představuje ministerstvo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Příjem žádostí je do 31. 12. 2023.

Více na:

https://www.mzp.cz/cz/news_20221214_MZP-prispeje-pulmiliardovou-dotaci-obcim-na-predchazeni-vzniku-odpadu

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Poradenství k programu Nová Zelená Úsporám LIGHT

Možná jste již zaznamenali v médiích informace o tom, že místní akční skupiny a konzultační střediska EKIS  budou poskytovat bezplatné poradenství žadatelům s podáním žádosti v programu Nová zelená úsporám LIGHT.

Program je určen pro starobní a invalidní důchodce 3. stupně a umožní získat finanční prostředky na realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám.

 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se připravuje na zapojení do  poradenství k tomuto programu. Pomoc se bude zaměřovat zejména na žadatele z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy a bude zahrnovat asistenci celým průběhem od podání žádosti až po doložení realizace.

Případné žadatele prosíme o zaslání informačního e-mailu na náš e-mail: info@mascmp.cz, budeme Vás kontaktovat a navrhneme další společný postup.

 • Příjem žádostí bude otevřen od 9. ledna 2023 v informačním systému pro podání žádostiAIS SFŽP ČR. Dotace může být vyplacena i zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

 V programu Nová zelená úsporám light lze získat dotaci na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří rodinných domů nebo trvale obývaných domů pro rekreaci. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 a vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

Realizaci opatření může provádět odborná firma, ale lze je také realizovat svépomocí. Při podání žádosti není nutné dokládat projektovou dokumentaci ani energetické posouzení. Cílem poskytovatele dotace je podpořit co nejrychleji opatření pro úsporu energie, které se projeví ještě v této otopné sezóně.

Web programu: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light?fbclid=IwAR13IAv9NsQxS9pKvwMhv2ZkSQeJrb-d8rKZ8UWV04dTCuzMl7I2hgYSZmE

Na co lze čerpat?

 • Zateplení fasády – až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr fasády)
 • Zateplení střechy – 120 000 Kč na kompletní opatření
 • Zateplení stropu – 50 000 Kč na kompletní opatření
 • Zateplení podlahy – 60 000 Kč na kompletní opatření
 • Výměna oken – 12 000 Kč na jeden kus výplně/až 150 000 Kč
 • Výměna vchodových dveří – 18 000 Kč na dveře/až 150000 

Zateplení fasády

Podporováno je zateplení fasády domu včetně případné části zasahující pod úroveň terénu. Požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm. Podpora je stanovena za běžný metr délky zateplené stěny, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu. Celková délka se zaokrouhluje na celé metry směrem nahoru. Zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu. U památkově chráněných staveb, kde orgán památkové péče stanovil podmínky pro zateplení fasády (např. omezil max. tloušťku zateplení), lze akceptovat provedení zateplení dle podmínek určených v jeho vyjádření.

 

Zateplení střechy

Podpora je poskytována na zateplení, popř. doplnění stávajícího zateplení ploché nebo pultové střechy, šikmé střechy zateplené až k hřebeni střechy, šikmé střechy včetně zateplení stropu pod nevytápěnou částí krovu. Podmínkou pro poskytnutí podpory je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

 

Zateplení stropu pod půdou

Podporováno je zateplení stropu pod nevytápěnými prostory, např. stropu pod nevytápěnou půdou nebo stropu obývaného podkroví. Zateplení bude provedeno v celé ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm. Nelze čerpat současně podporu na zateplení stropu i střechy. Na opatření, kde je část provedena zateplením stropu a část zateplením střechy, lze žádat jako o zateplení střechy. Technické požadavky se uplatní dle typu konstrukce.

 

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

Podporováno je zateplení podlahy na zemině u vytápěných místností podlahy či stropu nad nevytápěnými prostory (např.: nad nevytápěným suterénem apod.). Zateplení bude provedeno v celém půdorysu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 120 mm.

Výměna oken

Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, tloušťka rámu minimálně 70 mm. V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní, než jsou uvedené.

 

Výměna vchodových dveří

Podporována je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu poskytovat. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření. Podporované vchodové dveře musí mít tepelněizolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

Požadované dokumenty

Dokumenty požadované při podání žádosti předkládané všemi žadateli o podporu:

 1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.
 2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
 4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem EKIS

Web programuhttps://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light?fbclid=IwAR13IAv9NsQxS9pKvwMhv2ZkSQeJrb-d8rKZ8UWV04dTCuzMl7I2hgYSZmE

 

Dokumenty požadované při podání žádosti předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria:

 1. Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.
 2. Dokument prokazující trvalý pobyt žadatele v případech, kdy jej nemá v podporované stavbě zapsán.

Dokumenty požadované k doložení realizace projektu:

 1. Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“).
 2. Fotodokumentace stavby po provedení opatření.

 M. Vencovská

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Krampus přes hranice

Krampus přes hranice

Realizace projektu česko-rakouské přeshraniční spolupráce

Název projektu: Krampus přes hranice

Registrační číslo projektu: KPF-02-000-281

Žadatel: Krampus Vysočina, z. s.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2022 – 31. 10. 2022

Projekt je zaměřen na spolupráci mezi spolky v ČR a AT, které se zabývají tématikou čertů, krampusů a čarodějnic.

Hlavní aktivity projektu:

Poznávací cesta do AT – akce byla realizována koncem letních prázdnin ve dnech 20. – 21. 8.2022. Poznávací cesty se zúčastnilo celkem 38 osob. Hlavním cílem cesty bylo rakouské město Hollabrunn a okolí. Partneři ze spolku Dionysos Pass nás provedli městem a seznámili nás s místními tradicemi a kulturními akcemi. Naším společným tématem byla hlavní náplň našich spolků, kterým je tématika čertů, krampusů a čarodějnic. Předali jsme si řadu zkušeností při realizaci akcí a činnosti našich spolků. Rakouští partneři mají za sebou dlouholeté a bohaté zkušenosti, o které se s námi rádi podělili. Během večerního posezení proběhlo i setkání realizačního týmu. Druhý den proběhla velmi zajímavá exkurze v řezbářské dílně ve Hadersdorfu. Odpoledne jsme zamířili zpět do České republiky.

 

 

Krampus v Polné – třídenní akce proběhla v areálu Měšťanského pivovaru v Polné a okolí ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2022. V pátek probíhala společná příprava a instalace výstavy. V sobotu a v neděli probíhala společná akce pro širokou veřejnost. Hlavní akcí byla  výstava masek a kostýmů krampus, která probíhala v sobotu a neděli ve sklepení pivovaru. Díky společné realizaci výstavy s partnery z At a dalšími spolky zabývající se tématikou čertů a krampus bylo na výstavě instalováno 92 kostýmů a masek. Jednalo se tak o největší výstavu krampus v České republice. Výstavu navštívilo přes 3 tisíce návštěvníků. V sobotu odpoledne na nádvoří Měšťanského pivovaru v Polné probíhal pestrý program pro širokou veřejnost – hudební produkce, soutěže, hry, taneční vystoupení a ohňová show. Pro partnery z AT jsme měli připraven i doprovodný program – poznávání města Polná a seznámení s místními tradicemi a kulturními akcemi. Do projektu se celkem účastnilo 3.115 osob z Vysočiny a z různých koutů Česka.

Za možnost účasti v tomto úžasném projektu přeshraniční spolupráce AT – CZ moc děkujeme a těšíme se na další společné akce.

P. Jelínek, Krampus Vysočina, z s.

 

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů Partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů Partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Datum a čas: úterý 31. května 2022 od 17:00 hod

Místo: Měšťanský pivovar Polná (salonek)

 

 

 

Program jednání:

 • Zahájení
 • Informace o činnosti MAS za období 2021- 2022
 • Volba orgánů MAS
 • Zpráva dozorčí rady
 • Výroční zpráva za rok 2021 a hospodaření MAS
 • SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2021-2027
 • Diskuze, drobné občerstvení
 • Závěr

 

Způsob jednání: Partner MAS se účastní jednání sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání Partnerů MAS různé zájmové skupiny (viz Statut čl. XVI. odstavec 7).

 

Svoji účast, prosíme, potvrďte do 25. 5. 2022 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz

 

Kontaktní osoba:

Klára Dvořáková, Tel. 776 122 106

 

Ing. Vojtěch Rosický,                                                                                  Marta Vencovská,

předseda správní rady                                                                               ředitelka o.p.s.

Z

aktuality

akce v regionu

Seminář na téma „Jak vylepšit web obcí“

Seminář na téma „Jak vylepšit web obcí“

Zveme Vás na seminář na téma „Jak vylepšit web obcí“. Seminář se koná v rámci projektu „DigiVill“

Kdy: 18. 5. 2022, 10:00 – 16:30

Kde: Univerzitní centrum Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2,  Telč

Program

10:00 Zahájení
10:00 – 10:15

Úvodní slovo

Mgr. Hana Hajnová – 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Přivítání účastníků, představení projektu DigiVill

10:15 – 12:15

 

Přístupnost a povinné obsahové náležitosti webů obcí

Michal Hinda – SMS-služby s.r.o., vedoucí auditu webových stránek

(jak vhodně koncipovat webovou prezentaci)

12:15 – 13:15 Přestávka na oběd

13:15 – 14:15

 

 

 

Digitální dostupnost v obcích

Birgit Masopust – BhW Niederösterreich GmbH

(Jak zlepšit komunikaci s občany)

14:15 – 15:45

 

Využití webových stránek k participaci občanů na řízení obcí – I. blok

Marketing menších obcí – II. blok

Michaela Oulehla, Jan Janča – Digitální agentura Cognito.CZ, s.r.o.

(ukázky z aplikace PinCity – 3. místo v prestižní soutěži Zlatý středník 20/21; fokus a diferenciace jako cesty k úspěšné marketingové komunikaci)

15:45 – 16:00

 

Webové stránky jako páteř informačního systému městyse

Zdeněk Ryšavý – starosta obce Okříšky

(Okříšky – několikanásobný vítěz v soutěži Zlatý erb, která je zaměřena na webové stránky obcí)

16:00 – 16:30 Diskuse s možností kladení dotazů na přednášející
16:30 Ukončení semináře

Seminář bude tlumočen. Občerstvení, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ.

 

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím přihlašujte nejpozději do 13. 5. 2022 prostřednictvím následujícího e-mailu či telefonicky:

E-mail: Sedmikova.E@kr-vysocina.cz

Telefon: +420 564 602 559

Po přihlášení obdržíte včas nezbytné organizační pokyny. V případě zájmu více osob bude zajištěna autobusová doprava do místa konání akce a zpět.

 

aktuality

akce v regionu