Historie

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. byla založena 9. 7. 2007 devíti zakladateli na katastrálním území 22 obcí Mikroregionu Polensko. V minulém programovém období se MAS ČMP nezdařilo zapojit do programu LEADER v rámci Programu rozvoje venkova. S novelou zákona o o.p.s. účinnou od 1. 1. 2011 došlo ke změnám v orgánech a personální stabilizaci. MAS ČMP začala připravovat projekt spolupráce a rozvíjet další aktivity v regionu. Od roku 2011 je MAS ČMP zapojena do realizace místní agendy 21 (MA21) a podporuje zavádění principů MA21 na svém území.

V roce 2012 došlo ke spojení území Mikroregionu Polensko s územím Sdružení Vrchovina a k rozšíření územní působnosti MAS ČMP na katastrální území 35 obcí s více než 20 tisíci obyvateli.

Od ledna 2012 se MAS ČMP stala řádným členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a členem nově založené Krajské sítě MAS kraje Vysočina. Úzké kontakty s ostatními místními akčními skupinami přináší koordinaci aktivit v regionu, podněty k činnosti, přenos informací a cenné výměny zkušeností.

V tomto roce navázala MAS ČMP intenzivnější spolupráci se dvěma místními akčními skupinami (Via rustica Pacov a LEADER Loucko), se kterými realizovala společný projekt spolupráce s názvem „S nůší do světa řemesel“.

Roky 2013 – 2015 byly pro MAS Českomoravské pomezí o.p.s. obdobím intenzivních příprav na nové plánovací období 2014 – 2020. Současně probíhaly činnosti ke splnění podmínek certifikace (změny zakladatelské listiny, formulace nového statutu atd.). Mezi nejdůležitější aktivity v tomto období patřilo zapojení do programu MZE – III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění, realizací projektu s názvem „Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí o.p.s.“

V roce 2014 MAS ČMP realizovala projekt s názvem „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Českomoravské pomezí“, který byl financován z Operačního programu technická podpora (OPTP). Díky tomuto projektu mohla MAS ČMP dále pokračovat v přípravě strategie pro komunitně vedený místní rozvoj pro období 2014 – 2020. V rámci realizace projektu „Uplatňování principů Leader na Vysočině“, který byl podpořen SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR, se MAS ČMP zapojila do vzniku metodiky a metodických doporučení na téma institucionalizace činnosti místních akčních skupin. Lídrem projektu byla MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

V srpnu 2015 byla nově otevřena kancelář MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v Polné
(adresa Varhánkova 1240, 588 13 Polná).

Dne 9. 12. 2015 bylo vydáno řídícím orgánem PRV „Osvědčení o splnění standardu MAS Českomoravské pomezí o.p.s“, v souladu s požadavky stanovenými Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

V březnu 2016 byla dopracována a odevzdána k posouzení SCLLD.

V září 2017 byla SCLLD shválena.

 

Princip Leader

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. byla založena a funguje na principech metody LEADER, který je určen místním partnerstvím venkovských území a místním subjektům, které realizují konkrétní projekty přímo propojené s rozvojem území. Program LEADER ČR je zaměřen na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech aktivitou „zdola“, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví cestou úzké spolupráce místních subjektů s dobrou znalostí místních potřeb a poměrů.

MAS ČMP je otevřeným partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí v zájmovém území, naplňuje cíle SCLLD a aktivně přispívá k rozvoji venkova.