Programový rámec

Operační program zaměstnanost

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

celková alokace

zbývá vyčerpat

Termín ukončení příjmu žádostí

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

harmonogram výzev OPZ

plánujeme 2020

z

vyhlášené výzvy OPZ

aktuálně vyhlášeno

Z

vyhodnocené výzvy OPZ

aktuálně vyhodnoceno

opatření

realizovaná v rámci SCLLD v období 2014 – 2020

j

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit (CLLD - OPZ SC 2.3.1.)

 • zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob
 • vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinného života na venkově
 • aktivizovat sociální kapitál v obci)
j

A1.2.2 Opatření: Podpora sociálního začleňování (CLLD - OPZ SC 2.3.1.)

 • poskytnutí služby sociálně vyloučeným osobám
 • poskytnutí pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením
 • pomoc rodinám pečujících o své blízké (odlehčovací služby, poradenství)
 • sladění pracovního a rodinného života u pečujících osob
 • zajištění dostupnosti sociálních služeb a následných služeb v obcích
 • podpora sociální soudržnosti (dobrovolnictví)
j

C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (CLLD - OPZ SC 2.3.1.)

 • zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu práce prostřednictvím kvalitního a dostupného vzdělávání a poradenství , motivace osob k začlenění a udržení se na trhu práce
 • ambulantní a také terénní forma pracovního a kariérního poradenství a vzdělávací semináře v jednotlivých obcích na území MAS
 •  podpora zaměstnanosti žen a mužů ohrožených na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a pracovního života a rovného přístupu k zaměstnání
 • doprovodné poradenství (dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství o oblasti bydlení apod.)

Marta Vencovská

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz

dokumenty ke stažení

Jitka Vaňková

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 607 947 922

 e-mail

jitka.vankova@mascmp.cz