EVALUACE

Mid-term evaluace realizace strategie CLLD

 Evaluace (hodnocení) realizace strategie CLLD = soubor metod a činností realizovaných za účelem získání a zhodnocení informací o správnosti a dosahování cílů, způsobech a fungování implementace (realizace) strategie CLLD. Evaluace tak doplňuje monitoring, jehož prostřednictvím MAS průběžně sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a skutečnosti (finanční pokrok, věcný pokrok).

Mid-term evaluaci realizace strategie CLLD musí zpracovat každá MAS jako nositel schválené SCLLD. MAS zpracuje Evaluační zprávu s údaji platnými k 31. 12. 2018.

Evaluační zpráva MAS Českomoravské pomezí o.p.s., která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD_16_01_155, byla dne 4. září 2019 schválena.

Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020