Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 8. dubna 2024 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“.

Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu výdajů neinvestičního charakteru na podporu rodiny a seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.

Podpořeny nebudou aktivity, které jsou žadatelem realizovány dlouhodobě, nejsou inovativní, a které nenaplňují podmínky (např. vítání občánků) – viz metodika.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) včetně povinné přílohy je možné zasílat do 10. května 2024.

Výzvu najdete na: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2024

aktuality

akce v regionu

Výsadby zeleně a další opatření ke zlepšení stavu krajiny

Výsadby zeleně a další opatření ke zlepšení stavu krajiny

O co jde: Upozornění na plánovanou výzvu NPO–POPFK (výzva dosud není zveřejněná, předpokládá se v rozsahu Výzvy NPO–POPFK č. 1 pro rok 2023)

Anotace: Program NPO – POPFK je poměrně jednoduchý dotační program na podporu ochrany a zlepšování přírody a krajiny. Je vhodný i pro malé obce a jiné drobné žadatele a poměrně dobře administrovatelný v režimu dotačního poradenství na MAS. Díky NPO má momentálně dostatek finančních prostředků, což se do budoucna nedá očekávat (plánuje se útlum národních programů mj. i v oblasti ŽP) a je proto vhodné jeho nynější výzvy využít.

Parametry Výzvy: Poskytovatel dotace: AOPK ČR – se žádostí o konzultace se obracejte na místně příslušné regionální pracoviště – https://www.nature.cz/regionalni-pracoviste/ Termíny: Příjem žádostí: 1.11.2023 – 29.3.2024

Způsobilost výdajů: 1.1.2024 – 30.6.2025 (= doba na realizaci)

Žadatelé: všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou krajů a velkých zemědělských podniků za určitých podmínek

Výše podpory: 100 % celkových způsobilých výdajů, maximálně 250 000,-Kč/žádost

Oblasti podpory:
• Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
• Péče o cenné nelesní terestrické biotopy
• Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN)
• Revitalizace a renaturace vodních toků
• Výsadby dřevin mimo les

Odkazy: https://dotace.nature.cz/-/vyzva-npo-popfk-1-rok-2024

aktuality

akce v regionu

Kampaň Evropský týden mobility 2023

Kampaň Evropský týden mobility 2023

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16. – 22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM je ideální příležitostí pro obyvatele cíleně vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů.

Do ETM se tradičně zapojují obce, důležitou součástí jsou ale také občané, iniciativy a neziskové organizace. Vítané jsou všechny aktivity na podporu veřejné dopravy, chůze, cyklistiky i dalších forem aktivní a udržitelné městské mobility. Může jít o organizované pěší procházky nebo cyklojízdy městem, akce a hry uspořádané v ulicích či vzdělávací workshopy.

aktuality

akce v regionu

ČISTÁ VYSOČINA  – 2023

ČISTÁ VYSOČINA  – 2023

Letošní už 14. ročník tradiční osvětové akce Čistá Vysočina je za námi a díky více než 30 tisícům dobrovolníků se podařilo z okolí silnic a z veřejných prostranství uklidit 66 tun odpadků.

„Velkou radost jsem měla už z rekordního zájmu o zapojení do akce, 30 tisíc je skvělé číslo. Ještě více mne však těší, že se situace zlepšuje, že prostředí, ve kterém společně žijeme, je očividně čistší a příjemnější. Lidem není lhostejné, kde žijí, a to dělá Vysočinu tak jedinečnou. Chtěla bych všem účastníkům, kteří vyrazili do terénu, upřímně poděkovat,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, která se akce Čistá Vysočina každoročně účastní.

Přes 39 tun odpadu svezla z registrovaných komunikací II. a III. třídy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, další 3 tuny nasbírali na území kraje dobrovolníci u komunikací I. třídy. Z obecních silnic a přilehlých pozemků se shromáždilo více než 23 tun. Dalších 800 kg uklidili dobrovolníci ve vodách a na březích řeky Sázavy. Pro srovnání, v loňském roce se podařilo uklidit a svézt 70 tun odpadků, předloni po jednoroční pauze způsobené pandemií Covid-19 to bylo 71 tun. Letošní výsledek činí 66 tun, avšak do akce bylo registrováno o 450 km komunikací více a „ruku k dílu“ přiložilo o 4,2 tisíce osob více. Od roku 2009, kdy akce začala, se na Vysočině podařilo uklidit neuvěřitelných 1 100 tun odpadu.

Čistá Vysočina patří mezi již tradiční osvětové akce spojené s úklidem přírody a vztahuje se k termínu mezinárodního Dne Země 22. dubna. Během měsíců ledna a února se zájemci hlásili prostřednictvím elektronického formuláře. Poté si na kontaktních místech v blízkosti svého bydliště vyzvedli pytle na plasty a ostatní odpad a reflexní vesty. Samotný sběr pak probíhal v období mezi 10. a 23. dubnem. 

 MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se do akce Čistá Vysočina zapojuje již řadu let. V letošním roce jsme sbírali úsek Doboutov – Lipina, kde jsem nasbírali  10 pytlů odpadků.

 

aktuality

akce v regionu

KAMPAŇ DEN ZEMĚ – 22. DUBNA 2023

KAMPAŇ DEN ZEMĚ – 22. DUBNA 2023

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Česká republika se zapojila do kampaně od roku 1990.

Něco málo z historie akce
Historie Dne Země začala v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnell navrhl na konferenci UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu míru a jako datum navrhl 21. březen, jako den, kdy je stejná délka dne i noci jak na severní, tak na jižní polokouli. McConnel vytvořil také vlajku Dne Země. Tento den byl později potvrzen v prohlášení, které sepsal McConnell a podepsal generální tajemník OSN U Thant. O měsíc později navrhl americký senátor Gaylord Nelson, aby 22. dubna 1970 proběhla celonárodní environmentální vzdělávací akce. Jako národní koordinátor byl stanoven Denis Hayes. Nelson s Hayesem se shodli na to, že se akce bude nazývat „Den Země“. Nelson později za svoji práci dostal prezidentskou medaili svobody. První Den Země proběhl pouze ve Spojených státech, v dalších letech Denis Hayes rozšířil tuto akci i do dalších zemí.
Od roku 1971 začala Den Země organizovat OSN. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. Jednou z prvních oslav byl studentský happening s Matkou Země a Blanickými rytíři, kteří byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumerismu.
Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve více než 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Neoficiální vlajka Dne Země od Johna McConnella používá The Blue Marble – snímek Země z Apolla 17.

Zdroj: https://cs.wikipedia

Země je dar, který jsme si vypůjčili od svých vnuků.

Indiánské přísloví

aktuality

akce v regionu

Vesnice roku 2023 

Vesnice roku 2023 

Letošní ročník soutěže Vesnice roku bude vyhlášen dne 29. března 2023, a to v prostorách Senátu PČR. Po oficiálním vyhlášení a podpisu podmínek soutěže budou tyto podmínky zveřejněny na webu soutěže. – https://www.vesniceroku.cz/

Přihlášky do soutěže bude možné podávat od 29. března do 28. dubna 2023. Vítěz soutěže bude oznámen na slavnostním vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích dne 16. září 2023.

Motivační semináře – termíny a místa konání

8. března, středa Třeštice, okr. Jihlava, Kraj Vysočina
Obecní úřad Třeštice, Třeštice 19, 588 56 Telč
(registrace ZDE do 3. března)

16. března, čtvrtek Závada, okr. Opava, Moravskoslezský kraj
Obecní dům Závada, Závada 106, 747 19 Závada
(registrace ZDE do 13. března)


21. března, úterý Poniklá, okr. Semily, Liberecký kraj
Základní škola Poniklá, čp. 148, 512 42 Poniklá
(registrace ZDE do 16. března)


Z kapacitních důvodů prosíme o registraci maximálně 2 zástupců za obec.


Program
(shodný pro všechny semináře):
09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení
10:15 – 12:30 Organizace soutěže Vesnice roku 2023
Prezentace hodnocených oblastí, resp. udělovaných ocenění
(Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny a informační technologie obce atd.)
12:30 – 13:30 Diskuse, ukončení, oběd
13:30 – 14:30 Prohlídka obce


Poznámka:
Mimo výše uvedených motivačních seminářů jsou partnery soutěže také pořádány tematické semináře k soutěži Vesnice roku. Bližší informace naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/.
Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže: Kancelář prezidenta republiky, Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Národní síť Místních akčních skupin ČR.

aktuality

akce v regionu