Smrčná – titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024

Smrčná – titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024

MAS Českomoravské pomezí gratuluje obci Smrčná k titulu Vesnice roku Kraje Vysočina 2024

 

Dne 24. května krátce před polednem vyhlásila krajská komise soutěže Vesnice roku vítěze za Kraj Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024 patří obci Smrčná na Jihlavsku. Trvale zde žije 470 obyvatel. V předcházejících ročnících obec získala už oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a modrou stuhu za příkladný společenský život. „Gratuluji panu starostovi a obyvatelům za jejich aktivní přístup při prezentaci. Je vidět, že ve Smrčné to žije, hlavně zásluhou místních, kteří se ochotně zapojují do nejrůznějších činností v obci. Slavnostní předání všech cenění proběhne 2. srpna ve vítězné obci,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

aktuality

akce v regionu

Výběrové řízení – Manažer/ka operačních programů

Výběrové řízení – Manažer/ka operačních programů

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Manažer/ka operačních programů (SCLLD)

Pracovní náplň pozice manažera operačních programů z fondů EU:

 • Administrace dotačních výzev v rámci realizace Strategie komunitně vedeného
 • místního rozvoje, poskytování poradenství a konzultací žadatelům, administrace
 • projektových žádostí a související agenda
 • Realizace a monitoring strategie místní akční skupiny a s tím související agendy
 • Příprava podkladů pro jednání orgánů společnosti
 • Organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro žadatele
 • Komunikace a spolupráce a obcemi a školami
 • Realizace činností souvisejících s rozvojem regionu
 • Propagace činností a prezentace výsledků činnosti

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a pestrou práci v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu
 • Spolupráci na zajímavých projektech a možnost realizace vlastních projektů
 • Služební notebook a mobil
 • Flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost částečné práce z domu
 • Možnost vzdělávání

 

Požadujeme:

 • Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • Základní orientace v dotačních programech
 • Zájem o rozvoj regionu MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
 • Aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační schopnosti
 • Výhodou jsou zkušenosti s prací s veřejností
 • Analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů
 • Dobrá znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (využití vlastního automobilu pro pracovní cesty)

 

Druh pracovního poměru, místo výkonu práce:

 • Pracovní smlouva od 1. 7. 2024 na plný úvazek 1,0) nebo částečný dle dohody
 • Hrubá mzda 34.000 Kč, zkušební doba 3 měsíce
 • Místo výkonu práce – kancelář MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Polná

 

Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete profesní životopis a motivační

dopis emailem na info@mascmp.cz do 15. 6. 2024.

 

Po vyhodnocení nabídek budeme kontaktovat vybrané uchazeče telefonicky nebo e-mailem,

abychom se mohli domluvit na termínu osobní schůzky.

 

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude MAS Českomoravské pomezí o.p.s., jakožto

správce (IČO: 27737225, Husovo nám 39, Polná 588 13), zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Kontakt: 608 640 399

www.mascmp.cz

aktuality

akce v regionu

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 8. dubna 2024 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“.

Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu výdajů neinvestičního charakteru na podporu rodiny a seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.

Podpořeny nebudou aktivity, které jsou žadatelem realizovány dlouhodobě, nejsou inovativní, a které nenaplňují podmínky (např. vítání občánků) – viz metodika.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) včetně povinné přílohy je možné zasílat do 10. května 2024.

Výzvu najdete na: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2024

aktuality

akce v regionu

3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024

3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024

5.6.24 12:00IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Výzva ŘO  VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 3
Název výzvy MAS 3. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 2024
Opatření Programového rámce IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Opatření integrované strategie  Opatření SR 3.1.1.
Druh výzvy  Kolová
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 5.6.24 12:00
Datum a čas podání projektového záměru  5.6.24 12:00
Datum a čas ukončení příjmu projektového záměru 5.8.24 23:59
Datum zahájení realizace projektu 1.1.21 0:00
Datem zahájení realizace projektu se rozumí zahájení prací související s projektem. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem. Výdaje vzniklé před datem zahájení realizace projektu uvedeným v MS2021+ nejsou způsobilé.
Datum ukončení realizace projektu 31.12.2028
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.Takový projekt nemůže být podpořen, v případě pozdějšího zjištění bude zahájeno řízení o odnětí dotace. Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního PA/Rozhodnutí.
Podpora
Celková částka dotace pro výzvu (podpora
EU)
2 145 144,00 Kč
Celková částka celkových způsobilých výdajů (CZV) 2 681 430,00 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 %
Státní rozpočet – 15 %
Celková podpora je ve výši 95 %
Vlastní podíl žadatele je ve výši 5 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu minimální výše CZV na projekt 500 000,00 Kč
maximální výše CZV na projekt 2 681 430,00 Kč
Podmínky veřejné podpory Jsou definovány ve Specifických pravidlech výzvy č. 73 IROP
Forma podpory Dotace – ex-post financování

Výzva ŘO – 73. výzva IROP (Výzva ŘO, Obecná pravidla a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce) je ke stažení ZDE

Výsadby zeleně a další opatření ke zlepšení stavu krajiny

Výsadby zeleně a další opatření ke zlepšení stavu krajiny

O co jde: Upozornění na plánovanou výzvu NPO–POPFK (výzva dosud není zveřejněná, předpokládá se v rozsahu Výzvy NPO–POPFK č. 1 pro rok 2023)

Anotace: Program NPO – POPFK je poměrně jednoduchý dotační program na podporu ochrany a zlepšování přírody a krajiny. Je vhodný i pro malé obce a jiné drobné žadatele a poměrně dobře administrovatelný v režimu dotačního poradenství na MAS. Díky NPO má momentálně dostatek finančních prostředků, což se do budoucna nedá očekávat (plánuje se útlum národních programů mj. i v oblasti ŽP) a je proto vhodné jeho nynější výzvy využít.

Parametry Výzvy: Poskytovatel dotace: AOPK ČR – se žádostí o konzultace se obracejte na místně příslušné regionální pracoviště – https://www.nature.cz/regionalni-pracoviste/ Termíny: Příjem žádostí: 1.11.2023 – 29.3.2024

Způsobilost výdajů: 1.1.2024 – 30.6.2025 (= doba na realizaci)

Žadatelé: všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou krajů a velkých zemědělských podniků za určitých podmínek

Výše podpory: 100 % celkových způsobilých výdajů, maximálně 250 000,-Kč/žádost

Oblasti podpory:
• Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
• Péče o cenné nelesní terestrické biotopy
• Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN)
• Revitalizace a renaturace vodních toků
• Výsadby dřevin mimo les

Odkazy: https://dotace.nature.cz/-/vyzva-npo-popfk-1-rok-2024

aktuality

akce v regionu

Kampaň Evropský týden mobility 2023

Kampaň Evropský týden mobility 2023

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16. – 22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM je ideální příležitostí pro obyvatele cíleně vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů.

Do ETM se tradičně zapojují obce, důležitou součástí jsou ale také občané, iniciativy a neziskové organizace. Vítané jsou všechny aktivity na podporu veřejné dopravy, chůze, cyklistiky i dalších forem aktivní a udržitelné městské mobility. Může jít o organizované pěší procházky nebo cyklojízdy městem, akce a hry uspořádané v ulicích či vzdělávací workshopy.

aktuality

akce v regionu