Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005145

Doba realizace projektu: 6/2015 – 12/2023
Výzva 6. výzva IROP – ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS.
Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k postupnému naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS, jehož hlavním cílem strategie je uskutečňovat reálné projekty, které vycházejí z prokazatelných zájmů a potřeb regionu, vedou k udržitelnému rozvoji MAS a podporují partnerství veřejných a soukromých subjektů.
V rámci projektu probíhá příprava a realizace strategie, zejména příprava SCLLD, administrace výzev a projektů, zpracování interních postupů, monitorování a evaluace. Součástí projektu je rovněž animace škol a školských zařízení.

Na projekt je poskytována Finanční podpora z Evropské unie.