Pronájem stanu

služby mas

VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Prahu).
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Díky tomuto typu projektů se dostane podpora přímo do škol, navíc mateřské školy si mohou žádat o podporu z ESF vůbec poprvé.
Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017

Výzva č. 02_16_022

Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_022

Další informace k OP VVV

Zatímco první výzva byla založena pouze na dotazníkovém šetření, další již budou muset být v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Díky užší spolupráci s MAP dojde k lepšímu zacílení šablon a do škol budou směřovat prostředky v souladu s potřebami území. Druhá výzva bude projednávána monitorovacím výborem v říjnu 2017 s plánovaným vyhlášením v prosinci 2017. Termín ukončení předkládání žádostí o podporu bude stanoven tak, aby bylo pro všechny příjemce ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I možné navázat na předchozí projekt.

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ZŠ a MŠ ve své územní působnosti poskytuje metodickou a konzultační pomoc s přípravou žádostí v rámci šablon a následnou pomoc při samotné realizaci projektů. Pro ZŠ a MŠ na území MAS ČMP je tato pomoc zdarma.

Kontakt:

Marta Vencovská

tel: 608 640 399, e-mail: vencovskam@seznam.cz