Opatření: E1.1.1 Potenciální žadatelé: Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. Oblasti podpory:  Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. Finanční alokace: 909 000 Kč Plánované datum vyhlášení: I. čtvrtletí 2019