Koná se 5. ročník soutěže Náš evropský projekt

Koná se 5. ročník soutěže Náš evropský projekt

V březnu se otvírá 5. ročník soutěže „Náš evropský projekt“. Cílem soutěže je ocenit zajímavé projekty realizované na území měst, městských částí a obcí. Podmínkou je, že se musí jednat o projekty podpořené z evropských fondů. Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mají velkou šanci v soutěži uspět. V programovém období IROP 2014 – 2020 vzniklo velké množství projektů, které se mohou pochlubit svým propracovaným přístupem pro rozvoj svého území.

aktuality

akce v regionu

Seminář pro žadatele do 8. výzvy PRV

Seminář pro žadatele do 8. výzvy PRV

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vás zve na seminář pro žadatele do 8. výzvy Programuj rozvoje venkova.

 

Datum konání: čtvrtek 24. března 2012, od 16:00 hod

Místo konání:  POLNÁ, kancelář MAS, Varhánkova 1240

 

  • Aktivita navazuje na kulaté stoly konané v roce 2013 s cílem zjistit, co se za uplynulé roky změnilo a zmapovat potřebnost dalších projektů a aktivit v rozvoji území MAS ČMP
  • Více informací: Marta Vencovská, tel. 608 640 399  Drobné občerstvení

 

 

Přihlásit se můžete do 28. 1. 2019 na email info@mascmp.cz

aktuality

akce v regionu

Výzva č. 8 z Programu rozvoje venkova

Výzva č. 8 z Programu rozvoje venkova

 Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje Výzvu
MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Českomoravské pomezí na období 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: 7. 3. 2022

Termín příjmu žádostí: od 14. 3. 2022 do 20. 5. 2022 – podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál
farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8 2022

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240,
588 13 Polná

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny po, st. Po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat i v jiné dny.

Územní vymezení: výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná, tel. 777 032 151,
Ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV
Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec tel. 608 640 399.

Zjednodušený postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmářeDOKUMENTY

Text výzvy

 

Vypsané FICHE

(FICHE si stáhně te do Vašeho PC a otevřte pomocí programu Acrobat Reader)

 

FICHE č. 1 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích přes MAS 

FICHE č. 3 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností přes MAS

FICHE č. 9 – Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti

 

 

Dokumenty k výzvě

Výzva č. 8 z PRV

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře PRV

Zjednodušený postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře PRV

Vzdání se práva na odvolání

Prohlášení o velikosti podniku

Interní postupy MAS

Počet obyvatel pro výzvu č. 8

Postup pro vygenerování a zaslání žádosti

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Pravidla – obecné podmínky

Pozvánka na seminář pro žadatele

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Pozvánka na seminář PRV 1

Pozvánka na seminář PRV 2

Prezentace ze semináře pro žadatele

Postup podání žádosti na SZIF

Manuál pro nahrání příloh

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Cenový marketing, časté chyby, příklady dobré praxe

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Tabulka cenového marketingu – doporučený vzor

 

 

 

 

vyhlášené výzvy