O SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí představuje základní plánovací dokument na podporu rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v programovém období 2014–2020.

Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné správy), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů, pro region MAS na principu metody LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je zpracována komunitním způsobem za široké účasti partnerů, pracovního týmu a metodické podpory externích odborných firem jako integrovaná a víceodvětvová strategie místního rozvoje.

Strategie je zpracována jako soubor tří částí – analytické, strategické a implementační. Všechny tři části jsou provázané ve svých zjištěních (analýza), navazujících cílech (strategie) a cestách k dosažení řešení problémů (implementace). Vychází z demografického, sociálního, ekonomického a společenského stavu obcí, z výstupů dotazníkových šetření, setkání s veřejností, opakovaných místních šetření a konzultacemi se zástupci obcí. Dokument identifikuje hlavní problémy v těchto oblastech a navrhuje opatření na jejich řešení.

Z analýzy území vyplynula potřeba zaměření na čtyři hlavní oblasti:

A. Rodina a společnost

B. Obnova a rozvoj obce

C. Zaměstnanost a vzdělávání

D. Životní prostředí, krajina a zemědělství

E. Spolupráce a partnerství

SCLLD je pojata jako otevřený dokument respektující historické souvislosti vývoje a stavu území MAS Českomoravské pomezí. Hlavním cílem je uskutečňovat reálné projekty, které vycházejí z prokazatelných zájmů a potřeb regionu, vedou k udržitelnému rozvoji MAS ČMP a podporují partnerství veřejných a soukromých subjektů – obcí, zemědělců, podnikatelů, občanů a neziskových organizací v území, kteří realizují různorodé aktivity rozvíjející život na venkově.

K 31.3.2016 byla předložena SCLLD (základní dokument činnosti MAS pro období 2014 – 2020) k posouzení a schválení na MMR. V současné době čekáme na schválení SCLLD řídícím orgánem (MMR).

Dne 20, 9, 2017 byla SCLLD schválena řídícím orgánem (MMR). MAS CMP může začít vypisovat výzvy na projekty.