O SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí představuje základní plánovací dokument na podporu rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v programovém období 2014–2020.

Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné správy), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů, pro region MAS na principu metody LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je zpracována komunitním způsobem za široké účasti partnerů, pracovního týmu a metodické podpory externích odborných firem jako integrovaná a víceodvětvová strategie místního rozvoje.

Strategie je zpracována jako soubor tří částí – analytické, strategické a implementační. Všechny tři části jsou provázané ve svých zjištěních (analýza), navazujících cílech (strategie) a cestách k dosažení řešení problémů (implementace). Vychází z demografického, sociálního, ekonomického a společenského stavu obcí, z výstupů dotazníkových šetření, setkání s veřejností, opakovaných místních šetření a konzultacemi se zástupci obcí. Dokument identifikuje hlavní problémy v těchto oblastech a navrhuje opatření na jejich řešení.

Z analýzy území vyplynula potřeba zaměření na čtyři hlavní oblasti:

A. Rodina a společnost

B. Obnova a rozvoj obce

C. Zaměstnanost a vzdělávání

D. Životní prostředí, krajina a zemědělství

E. Spolupráce a partnerství

SCLLD je pojata jako otevřený dokument respektující historické souvislosti vývoje a stavu území MAS Českomoravské pomezí. Hlavním cílem je uskutečňovat reálné projekty, které vycházejí z prokazatelných zájmů a potřeb regionu, vedou k udržitelnému rozvoji MAS ČMP a podporují partnerství veřejných a soukromých subjektů – obcí, zemědělců, podnikatelů, občanů a neziskových organizací v území, kteří realizují různorodé aktivity rozvíjející život na venkově.

K 31.3.2016 byla předložena SCLLD (základní dokument činnosti MAS pro období 2014 – 2020) k posouzení a schválení na MMR. V současné době čekáme na schválení SCLLD řídícím orgánem (MMR).

Dne 20, 9, 2017 byla SCLLD schválena řídícím orgánem (MMR). MAS CMP může začít vypisovat výzvy na projekty.

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde