Zapojení komunity do vypracování strategie

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. je založena na principu otevřenosti. Veřejnost byla do přípravy SCLLD zapojena od počátku tvorby, tj. od ledna 2013. Nejprve proběhlo dotazníkové šetření. Následovaly kulaté stoly ve všech 35-ti obcích v území, poté se konaly tematické workshopy a závěrečný globální workshop. Členové místního partnerství, odborná i široká veřejnost byli zapojeni v rámci všech etap komunitního projednávání.

Dále byly na základě cílených rozhovorů vypracovány tzv. karty obcí. V nich zástupci místních samospráv ze všech 35-ti obcí regionu MAS ČMP zhodnotili aktuální stav vybavenosti a infrastruktury v obci a zároveň vyjadřovali potřebu investic v období 2014 – 2020. Konzultace se starosty a dalšími aktéry v území probíhaly po celou dobu přípravy SCLLD. Našim cílem bylo zapojení co nejširšího spektra veřejnosti tak, aby byl zajištěn průřez celým územím s důrazem na zastoupení všech zájmových skupin.

Dotazníkové šetření

Realizačním týmem byl sestaven dotazník, který byl distribuován do všech domácností v rámci celé MAS ČMP. Dotazník byl konzultován s několika starosty a členy místního partnerství. Distribuci dotazníků do domácností v jednotlivých obcích zajišťovaly obce (obecní zpravodaje, roznos do schránek). Pro obce byl rovněž připraven informační článek pro zveřejnění na webových stránkách a v místních tištěných zpravodajích. Tyto aktivity vedly ke zviditelnění MAS Českomoravské pomezí v regionu a zvýšení povědomí o metodě LEADER a komunitním plánování.

Vyhodnocení dotazníků bylo velmi důležité pro analytickou část SCLLD. Nosnou částí dotazníků byly otázky zaměřené na život v obci a výběr priorit v oblasti vybavenosti obce. Do dotazníkového šetření se v jednotlivých obcích zapojilo celkem 442 respondentů.

Kulaté stoly

V první etapě proběhlo komunitní projednávání ve všech 35 obcích MAS ČMP. Zúčastnilo se ho celkem 388 obyvatel (zahájení 5. 4. 2013 ve Věžnicích (HB) a ukončení 7. 6. 2013 v Jersíně). Pro každou obec MAS ČMP byly připraveny plakáty a podklady pro články do místních zpravodajů. Starostové obcí zajistili výlep plakátů ve svých obcích. Oslovení účastníků probíhalo také prostřednictvím webových stránek a formou cíleného oslovení místních spolků a jednotlivých osob s důrazem na zastoupení různých zájmových skupin. Příprava kulatého stolu probíhala vždy ve spolupráci manažerky pro komunitní plánování za MAS ČMP a kontaktní osoby za obec.V první etapě proběhlo komunitní projednávání ve všech 35 obcích MAS ČMP. Zúčastnilo se ho celkem 388 obyvatel (zahájení 5. 4. 2013 ve Věžnicích (HB) a ukončení 7. 6. 2013 v Jersíně). Pro každou obec MAS ČMP byly připraveny plakáty a podklady pro články do místních zpravodajů. Starostové obcí zajistili výlep plakátů ve svých obcích. Oslovení účastníků probíhalo také prostřednictvím webových stránek a formou cíleného oslovení místních spolků a jednotlivých osob s důrazem na zastoupení různých zájmových skupin. Příprava kulatého stolu probíhala vždy ve spolupráci manažerky pro komunitní plánování za MAS ČMP a kontaktní osoby za obec.

Kulatých stolů se účastnili zástupci různých zájmových skupin (místních spolků, maminky s malými dětmi, aktivní senioři, zastupitelé, místní podnikatelé, studenti atd.)

Komunitní projednávání proběhlo ve všech obcích MAS ČMP a bylo v režii moderátorky (facilitátorky) Marty Vencovské. Na úvod proběhlo představení všech účastníků a seznámení s činností MAS ČMP. Potom účastníci pracovali ve skupinách dle tematických oblastí (metodou brainstormingu). V každé skupině byly výstupy zapsány na karty a postupně dle jednotlivých oblastí umístěny na připravené tabule. Zástupce každé skupiny představil výsledky práce u stolu a ostatním účastníkům byla nabídnuta možnost doplnění tak, aby se ke každé oblasti mohli vyjádřit všichni účastníci setkání. Dalším krokem byl výběr priorit, kdy každý účastník obdržel pro každou oblast dva prioritní lístky – tedy celkem osm hlasovacích lístků na jednoho účastníka. Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení jednotlivých oblastí.

V rámci kulatých stolů byly projednávány 4 tematické oblasti:

Rodina a společnost

Obnova a rozvoj obce

Zaměstnanost a vzdělávání

Životní prostředí, krajina a zemědělství

Tematické workshopy

Druhá etapa komunitního projednávání proběhla formou tematických workshopů, kde byly samostatně projednávány 4 tematické oblasti SCLLD. V rámci přípravy byla vytvořena mapa účastníků (viz níže) tak, aby byla zajištěna účast veřejnosti, včetně odborného a územního pokrytí MAS u jednotlivých oblastí. Pozvánky byly zveřejněny na webových stránkách a probíhalo rovněž přímé oslovení (písemné, email a potvrzení účasti).

Účastníky tematických workshopů byli aktivní účastníci z kulatých stolů, zástupci obcí, odborná veřejnost, realizační tým a zástupci místního partnerství.

Na úvod byli účastníci seznámeni s činností MAS ČMP a principy komunitního přístupu při tvorbě strategie. Dále byly představeny výstupy ze získaných dat (analýza území, dotazníkové šetření, karty obcí, kulaté stoly). V rámci skupinové práce (metodou brainstormingu) koordinátorka komunitního plánování podněcovala účastníky k tomu, aby vyjádřili co nejvíce myšlenek a nápadů, které se týkají dané tematické oblasti a jsou potřebné jak k rozvoji jednotlivých obcí, tak celého regionu MAS ČMP. Všechny nápady byly zapisovány na flipchartový papír a následně k nim byla vedena diskuse.

I. oblast – Rodina a společnost

11. 6. 2013,  Brzkov  

II. oblast – Obnova a rozvoj obce

13. 6. 2013,  Okrouhlička  

III. oblast  – Životní prostředí a zemědělství

17. 6. 2013,  Štoky  

IV. oblast  – Zaměstnanost a vzdělávání

19. 6. 2013,  Brzkov

Globální workshop

Třetí etapou komunitního projednávání byl Globální workshop, který se uskutečnil 11. 9. 2013 v obci Brzkov.

Účastníky setkání byli aktivní účastníci z kulatých stolů, zástupci obcí, odborná veřejnost, realizační tým a zástupci místního partnerství. Pozvání probíhalo formou emailové rozesílky a webových stránek MAS ČMP.

Na úvod proběhlo představení činnosti MAS ČMP. Marta Vencovská informovala o tvorbě SCLLD a připomněla principy komunitního přístupu při tvorbě strategie. Dále byly formou prezentace představeny aktuální výstupy, které byly zpracovány na základě dotazníkového šetření, karet obcí a kulatých stolů. Vlastimil Matula představil metody zpracování analytických údajů a SWOT analýzu jednotlivých oblastí (Rodina a společnost, Obnova a rozvoj obce, Zaměstnanost a vzdělávání, Životní prostředí a zemědělství). Současně probíhala diskuze nad těmito výstupy a v několika případech došlo k doplnění. V druhé části globálního workshopu byly interaktivním způsobem zformulovány návrhy vize jednotlivých oblastí. Každý účastník psal na samostatné kartičky, jak by si představoval splněné cíle v dané oblasti. Kartičky pak byly přidány na nástěnky a z nich byly v následujícím kroku zformulovány vize jednotlivých oblastí a vize 2030. Na závěr byla účastníkům nabídnuta možnost jejich dalšího zapojování do přípravy a realizace SCLLD MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020. Facilitátorkou setkání byla Ing. Dana Diváková.

Pracovní skupiny

Setkání pracovních skupin pro přípravu SCLLD na území MAS ČMP probíhalo v průběhu let 2013 až 2015, a to zejména při přípravě tréninkové výzvy v rámci projektu „Osvojování dovedností MAS Českomoravské pomezí o.p.s.“. Pracovní skupiny  se podílely na nastavení výzvy a pravidel. Pracovní skupiny se zároveň zapojily do II. etapy a III. etapy komunitního plánování. Jednalo se zejména o diskuzi k programovým rámcům k jednotlivým operačním programům. Diskuze byla vedena ohledně nastavení PR, finančních alokací a indikátorů.

Pracovní skupiny byly nastaveny dle zájmových skupin, oblastí a zaměření:

 

Oblast

Zájmová skupina

I. Obnova a rozvoj

A – Veřejná správa

II. Rodina a společnost

B – Sociální a spolková oblast

C – Kultura a sport

III. Vzdělávání a zaměstnanost

D – Školství

E – Podnikání

IV. ŽP a zemědělství

F – Životní prostředí a zemědělství

Karty obcí

Během období 2013 – 2014 byly vypracovány a postupně aktualizovány tzv. karty obcí, a to na základě cílených rozhovorů se zástupci místních samospráv. Mapování proběhlo ve všech 35 obcích v území MAS ČMP. Respondenti měli u jednotlivých dotazovaných položek zhodnotit aktuální stav (vybrat ze škály výborný, dobrý, uspokojivý, neuspokojivý) a zároveň vyjádřit potřebu investic v období 2014 – 2020).

Při zpracování dotazníků byl vyhodnocen stávající stav (odpovědi výborný, dobrý, uspokojivý a neuspokojivý byly převedeny na číselnou osu). Dále bylo spočítáno a vyjádřeno v %, zda mají obce u dotazovaných položek potřebu investovat v období 2014 –2020.

Od obcí byla rovněž získána data z pohledu SWOT získány SILNÉ STRÁNKY, SLABÉ STRÁNKY A PŘÍLEŽITOSTI.