O standardizaci

Ministerstvo zemědělství, jako rezort, který má největší zkušenosti s implementací metody LEADER v programovém období 2014-2020, bylo pověřeno přípravou tzv. standardů pro místní akční skupiny

Standardy MAS jsou požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Při standardizaci byl kladen důraz na to, aby MAS Českomoravské pomezí o.p.s. (dále MAS CPM) byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS CMP  vykonávané vůči platební agentuře, řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.
MAS CMP musela splnit standardy, díky kterým prokázala, že je schopna vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení.

Dne 9. 12. 2015 bylo vydáno řídícím orgánem PRV „Osvědčení o splnění standardu MAS Českomoravské pomezí o.p.s“, v souladu s požadavky stanovenými Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Na základě tohoto rozhodnutí mohla MAS CMP předkládat Ministerstvu pro místní rozvoj žádosti o podporu SCLLD.

 

 

Dokumenty pro standardizaci

Dohoda o změně Zakládací smlouvy 

Vstupni_formular_iRating_MAS_2014 – MAS ČMP 

Rozvaha :

Výkaz zisku 

Zápisy z volebních jednání 

Souhlas obcí se zařazením správního území do územní působnosti 

Statut MAS ČMP 

Podmínky přijeti partnera MAS 

Smlouva o partnerství v místní akční skupině (MAS) a vzájemné spolupráci 

Přihlášení k zájmové skupině 

Účetní závěrka 2012 daň.přiznání 2012 invent. 2012 podrobné výkaznictví 

Účetní závěrka 2013 – 1. část 

Účetní závěrka 2013 – 2. část 

Účetní závěrka 2013 – 3. část