Programový rámec

Program rozvoje venkova

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

celková alokace

zbývá vyčerpat

Termín do ukončení nejbližší výzvy

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

harmonogram výzev prv

plánujeme 2020

z

vyhlášené výzvy PRV

aktuálně vyhlášeno

Z

vyhodnocené výzvy PRV

aktuálně vyhodnoceno

opatření

realizovaná v rámci SCLLD v období 2014 – 2020

j

C1.1.1 Investice do hmotného majetku - Podpora investic v zemědělských podnicích

 • hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
 • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci
 • podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
j

C1.1.2 Investice do hmotného majetku - Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

 • hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
j

C1.1.3 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 •  investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 • v případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU
 • činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu
j

D1.3.1
Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

 • podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení
j

D1.3.2
Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury

 • podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest
 • obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení
 • polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce
j

D1.3.5 Investice do rozvoje společenské funkce lesů

 • posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

 • aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory

 • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně

 • projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000

 • žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy

j

D1.3.6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

 • pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení

 • investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování)

 • investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům

 • žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy – nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.

j

E1.1.1
Opatření: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

 •  investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb

 • investice související se vzdělávacími aktivitami

 • investice do informačních a turistických center

 •  výdaje na investice jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty

 • pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.)

j

E1.1.1
Opatření: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

 •  investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb

 • investice související se vzdělávacími aktivitami

 • investice do informačních a turistických center

 •  výdaje na investice jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty

 • pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.)

Marta Vencovská

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz

dokumenty ke stažení

Jitka Vaňková

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 607 947 922

 e-mail

jitka.vankova@mascmp.cz