Programový rámec IROP

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 

celková alokace

zbývá vyčerpat

Termín do vyhlášení výzvy

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

harmonogram výzev irop

plánujeme 2020

z

vyhlášené výzvy IROP

aktuálně vyhlášeno

Z

vyhodnocené výzvy IROP

aktuálně vyhodnoceno

opatření

realizovaná v rámci SCLLD v období 2014 – 2020

j

A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (CLLD - IROP SC 2.4)

 • stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit
 • úpravy venkovního prostranství (přírodní zahrady, zeleň, herní prvky, pracovní výchova)
j

A1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí (CLLD - IROP 2.1)

 • infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro terénní služby)
 • ambulantní sociální služby
 • podpora pobytových sociálních služeb
 • podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
j

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky (CLLD - IROP 1.3)

 • Technika pro IZS – bude podporováno pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek
 • pořízení odpovídající techniky (dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí)
j

B1.1.12 Opatření: Výstavba sociálních bytů (CLLD - IROP 2.1.)

 • nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí
 • nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami
 • nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty
 • rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů
 • zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů
j

C1.2.5. Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení (CLLD – IROP 2.4)

 • modernizace odborných učeben na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích (včetně stavebních úprav učeben a pořízení vybavení)
 • rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň (včetně stavebních úprav v areálu a přístavby, pořízení vybavení)
 • stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání

Marta Vencovská

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz

Jitka Vaňková

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 607 947 922

 e-mail

jitka.vankova@mascmp.cz