Možná jste již zaznamenali v médiích informace o tom, že místní akční skupiny a konzultační střediska EKIS  budou poskytovat bezplatné poradenství žadatelům s podáním žádosti v programu Nová zelená úsporám LIGHT.

Program je určen pro starobní a invalidní důchodce 3. stupně a umožní získat finanční prostředky na realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám.

 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se připravuje na zapojení do  poradenství k tomuto programu. Pomoc se bude zaměřovat zejména na žadatele z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy a bude zahrnovat asistenci celým průběhem od podání žádosti až po doložení realizace.

Případné žadatele prosíme o zaslání informačního e-mailu na náš e-mail: info@mascmp.cz, budeme Vás kontaktovat a navrhneme další společný postup.

 • Příjem žádostí bude otevřen od 9. ledna 2023 v informačním systému pro podání žádostiAIS SFŽP ČR. Dotace může být vyplacena i zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

 V programu Nová zelená úsporám light lze získat dotaci na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří rodinných domů nebo trvale obývaných domů pro rekreaci. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 a vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

Realizaci opatření může provádět odborná firma, ale lze je také realizovat svépomocí. Při podání žádosti není nutné dokládat projektovou dokumentaci ani energetické posouzení. Cílem poskytovatele dotace je podpořit co nejrychleji opatření pro úsporu energie, které se projeví ještě v této otopné sezóně.

Web programu: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light?fbclid=IwAR13IAv9NsQxS9pKvwMhv2ZkSQeJrb-d8rKZ8UWV04dTCuzMl7I2hgYSZmE

Na co lze čerpat?

 • Zateplení fasády – až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr fasády)
 • Zateplení střechy – 120 000 Kč na kompletní opatření
 • Zateplení stropu – 50 000 Kč na kompletní opatření
 • Zateplení podlahy – 60 000 Kč na kompletní opatření
 • Výměna oken – 12 000 Kč na jeden kus výplně/až 150 000 Kč
 • Výměna vchodových dveří – 18 000 Kč na dveře/až 150000 

Zateplení fasády

Podporováno je zateplení fasády domu včetně případné části zasahující pod úroveň terénu. Požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm. Podpora je stanovena za běžný metr délky zateplené stěny, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu. Celková délka se zaokrouhluje na celé metry směrem nahoru. Zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu. U památkově chráněných staveb, kde orgán památkové péče stanovil podmínky pro zateplení fasády (např. omezil max. tloušťku zateplení), lze akceptovat provedení zateplení dle podmínek určených v jeho vyjádření.

 

Zateplení střechy

Podpora je poskytována na zateplení, popř. doplnění stávajícího zateplení ploché nebo pultové střechy, šikmé střechy zateplené až k hřebeni střechy, šikmé střechy včetně zateplení stropu pod nevytápěnou částí krovu. Podmínkou pro poskytnutí podpory je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

 

Zateplení stropu pod půdou

Podporováno je zateplení stropu pod nevytápěnými prostory, např. stropu pod nevytápěnou půdou nebo stropu obývaného podkroví. Zateplení bude provedeno v celé ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm. Nelze čerpat současně podporu na zateplení stropu i střechy. Na opatření, kde je část provedena zateplením stropu a část zateplením střechy, lze žádat jako o zateplení střechy. Technické požadavky se uplatní dle typu konstrukce.

 

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

Podporováno je zateplení podlahy na zemině u vytápěných místností podlahy či stropu nad nevytápěnými prostory (např.: nad nevytápěným suterénem apod.). Zateplení bude provedeno v celém půdorysu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 120 mm.

Výměna oken

Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, tloušťka rámu minimálně 70 mm. V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní, než jsou uvedené.

 

Výměna vchodových dveří

Podporována je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu poskytovat. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření. Podporované vchodové dveře musí mít tepelněizolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

Požadované dokumenty

Dokumenty požadované při podání žádosti předkládané všemi žadateli o podporu:

 1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.
 2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
 4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem EKIS

Web programuhttps://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light?fbclid=IwAR13IAv9NsQxS9pKvwMhv2ZkSQeJrb-d8rKZ8UWV04dTCuzMl7I2hgYSZmE

 

Dokumenty požadované při podání žádosti předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria:

 1. Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.
 2. Dokument prokazující trvalý pobyt žadatele v případech, kdy jej nemá v podporované stavbě zapsán.

Dokumenty požadované k doložení realizace projektu:

 1. Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“).
 2. Fotodokumentace stavby po provedení opatření.

 M. Vencovská

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

 

 

 

aktuality

akce v regionu