1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

Vyhodnocené výzvy IROP

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky Oprávnění žadatelé: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) Stručný popis zaměření výzvy: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; výkon činností spojených s extrémním suchem; výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek. Finanční alokace: 3 565 457 Kč Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 400 000 Kč Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 28. 6. 2018, 04:00 hodin Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2018, 12:00 hodin Na výzvě byla provedena změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v  MS2014+ z 31. 7. 2018 na 21. 8. 2018. Změna termínu je řešena ve prospěch žadatelů z důvodu prodloužení času pro získání potřebných dokumentů k žádosti (stanovisko HZS). Náležitosti žádosti o podporu:
  • Plná moc
  • Zadávací a výběrová řízení
  • Stanovisko HZS kraje
  • Studie proveditelnosti
  • Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.