2. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VYBAVENÍ

C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. organizace organizačních složek státu.

Stručný popis zaměření výzvy: Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), budování bezbariérovosti škol, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Finanční alokace: 9 603 730,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 800 000 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 9. 2018, 04:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018, 12:00 hodin

Náležitosti žádosti o podporu:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě

4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5. Studie proveditelnosti

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10. Položkový rozpočet stavby

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.