5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

PR IROP V.

Opatření: A.1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Typy projektů: 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
– výstavba a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
– centra denních služeb,
– denní stacionáře,
– týdenní stacionáře,
– domovy pro osoby se zdravotním postižením,
– chráněné bydlení,
– azylové domy,
– domy na půl cesty,
– zařízení pro krizovou pomoc,
– nízkoprahová denní centra,
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
– noclehárny,
– terapeutické komunity,
– odborné sociální poradenství,
– sociálně terapeutické dílny,
– sociální rehabilitace,
– pracoviště rané péče,
– intervenční centra,
– zařízení následné péče,
– podpora samostatného bydlení,
– pečovatelská služba,
– osobní asistence,
– odlehčovací služby,
– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
– kontaktní centra,
– terénní programy,
– tísňová péče,
– průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj komunitních center
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
– rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
– nákup pozemků, budov a staveb,
– pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
– vybavení pro zajištění provozu zařízení.

   

   Termín vyhlášení: 4. září  2020

  DOKUMENTY

  Výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

  Výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

  Cílem výzvy je:
  • zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody
  Předmětem podpory:
  • výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.
  Oprávnění příjemci:
  • všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

  Alokace: 200 mil. Kč

  Výše podpory:

  Výše podpory na jeden projekt činí 20–250 tis. Kč.
  Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

  Příjem žádostí: 14. 10. 2019 – 30. 4. 2021

  Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

  Jak podat žádost:

  Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

  Zde najdete podrobné informace k této výzvě: https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva

  aktuality

  akce v regionu

  Výzva ŠKODA STROMKY

  Výzva ŠKODA STROMKY

  Představení programu:

  Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

   

  Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu (jehličnatých i listnatých stromů) se zaměřením na:

  •          zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi

  •          rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.

  •          zvyšování biodiverzity lesních porostů

  •          a jiné

   

  Termín výzvy: 1. 7. až  7. 8. 2020  

   

  Částka k rozdělení 1 136 718 Kč

   

  Maximální uznatelná částka za jednu sazenici 2 000 Kč

   

  Maximální výše nadačního příspěvku 70 000 Kč 

   

  Oprávnění žadatelé: obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení 

   

  Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny,Vrchlabí).  

  (Může být zavádějící, ale opravdu se jedná o celou ČR)

   

  Více informací o programu a jak se přihlásit najdou žadatelé zde:

  https://www.nros.cz/loga/grantovy-program-skoda-stromky/

  aktuality

  akce v regionu

  Setkání při příležitosti znovu vysvěcení kaple sv. Anny v Arnolci

  Setkání při příležitosti znovu vysvěcení kaple sv. Anny v Arnolci

  Vážení spoluobčané z Arnolce, občané z Jersína, přátelé, hosté.
  Dovolte, abych Vás pozval jménem svým a zastupitelstva obce na setkání při příležitosti znovu vysvěcení kaple sv. Anny, v neděli 12. července 2020.

  V 11.00 hod se na louce poblíž kaple uskuteční Mše svatá, celebruje P. Mgr. Zdeněk Veith.
  Poté bude následovat vysvěcení kaple.

  Jak se ke kapličce dostanete?
  Kaplička se nachází v polích mezi Arnolcem a Jersínem u zaniklé dříve významné spojnice mezi těmito obcemi.
  Když pojedete od Jersína, tak před Arnolcem je odbočka do leva, zde odbočte (v opačném směru, když pojedete z Arnolce směrem na Jersín je ta samá odbočka za Arnolcem napravo), potom jeďte stále rovně, před dalším odbočením bude směrová tabule, která Vás navede k místu našeho setkání.

  Těšíme se na Vás
  Ing. Ladislav Fiala, starosta obce, mobil 731 471 070

  aktuality

  akce v regionu

  Dotace pro sportovní organizace COVID

  Dotace pro sportovní organizace COVID

  Sportovní organizace si mohou žádat o dotaci na pokrytí ztrát za období karantény. 

  Všechny detaily najdete na: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/  

  Vyplnění žádosti je jednoduché a rychlé. 

  aktuality

  akce v regionu