PRV FICHE 6 – Investice do rozvoje společenské funkce lesů

Opatření: D1.3.5

Potenciální žadatelé:

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Oblasti podpory: 

Posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně).

Finanční alokace: 1 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: říjen 2018

PRV FICHE 7 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Opatření: D1.3.6

Potenciální žadatelé:

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Oblasti podpory: 

Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích – např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.

Finanční alokace: 1 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: říjen 2018

PRV FICHE 8 – Opatření: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Opatření: E1.1.1

Potenciální žadatelé:

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Oblasti podpory: 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS.

Finanční alokace: 909 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: 4. čtvrtletí 2018