PRV FICHE 1 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

Fiche 1

C1.1.1 Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

 • hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
 • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci
 • podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

PRV FICHE 2 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

Fiche 2 C1.1.2 Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů
 • hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

DOKUMENTY

PRV FICHE 3 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3

C1.1.3 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 • investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 • v případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU
 • činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

PRV FICHE 4 – Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

Fiche 4

D1.3.1
Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

 • podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

PRV FICHE 5 – Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury

Fiche 5

D1.3.2
Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury

 • podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest
 • obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení
 • polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, tam kde nejsou, může být žadatelem obec a realizovat projekt mimo intravilán obce

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

 

PRV FICHE 6 – Investice do rozvoje společenské funkce lesů

Opatření: D1.3.5

Potenciální žadatelé:

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Oblasti podpory: 

Posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně).

Finanční alokace: 1 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení:I. čtvrtletí 2019