5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

PR IROP V.

Opatření: A.1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Typy projektů: 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
– výstavba a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
– centra denních služeb,
– denní stacionáře,
– týdenní stacionáře,
– domovy pro osoby se zdravotním postižením,
– chráněné bydlení,
– azylové domy,
– domy na půl cesty,
– zařízení pro krizovou pomoc,
– nízkoprahová denní centra,
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
– noclehárny,
– terapeutické komunity,
– odborné sociální poradenství,
– sociálně terapeutické dílny,
– sociální rehabilitace,
– pracoviště rané péče,
– intervenční centra,
– zařízení následné péče,
– podpora samostatného bydlení,
– pečovatelská služba,
– osobní asistence,
– odlehčovací služby,
– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
– kontaktní centra,
– terénní programy,
– tísňová péče,
– průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj komunitních center
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
– rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
– nákup pozemků, budov a staveb,
– pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
– vybavení pro zajištění provozu zařízení.

   

   Termín vyhlášení: 4. září  2020

  DOKUMENTY

  4. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  4. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

  Finanční alokace: 1 265 160,00 Kč

  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 450 830 Kč

  Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 23. 6. 2020, 04:00 hodin

  Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 08. 2020, 12:00 hodin

  Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete na:

   https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

   

  Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

  Postup pro podání žádosti o podporu v IS MS2014+ je možné najít v příloze č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

   

  Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete na:

  https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

   

  Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

  Postup pro podání žádosti o podporu v IS MS2014+ je možné najít v příloze č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

  Náležitosti žádosti o podporu:

  1. Plná moc

  2. Zadávací a výběrová řízení

  3. Doklady o právní subjektivitě

  4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

  5. Studie proveditelnosti

  6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

  7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

  8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

  9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

  10. Položkový rozpočet stavby

  11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

  12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

  13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení