Podklady pro jednání Partnerství MAS

Způsob jednání – Per rollam (prostřednictvím hlasovacího listu v př.1)

Otevření hlasování: 29. dubna 2020

Ukončení hlasování per rollam: čtvrtek 7. 5. 2020

 

Program jednání:

1)       Jmenování předsedajícího a zapisovatele

2)       Volba orgánů o.p.s.

3)       Volba orgánů Partnerství MAS

4)       Rozšíření území – Obec Úhořilka

5)       Výroční zpráva MAS Českomoravské pomezí za rok 2019

6)       Hospodaření MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 a zpráva auditora

7)       Schválení změn Integrované strategie MAS ČMP

8)       Realizace výzev v roce 2020

9)       Rozpočet na rok 2020

10)    Národní konference Venkov 2020

11)    Příprava nového plánovacího období 2021 – 2027

 

Způsob jednání:

  • V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru bylo rozhodnuto, že se jednání Partnerství MAS uskuteční formou per rollam – tedy elektronickou formou.
  • Hlasování proběhne formou vyplnění Hlasovacího listu (př. 1), který vyplní statutární zástupce nebo pověřená osoba (tj. doplnit název organizace, jméno hlasující osoby a datum hlasování. Jednotlivé vyjádření svého hlasu označíte X.)
  • Doplňující informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny v přílohách emailu 
  • Pro zodpovězení dotazů je možné kontaktovat kancelář telefonicky nebo emailem.

(Marta Vencovská –  telefon: 608 640 399, email: marta.vencovska@mascmp.cz)

  • Prezenční jednání Partnerství MAS se uskuteční koncem roku 2020.
  • Hlasování proveďte, prosím, prostřednictvím zaslání emailu s doplněnou přílohou č. 1

                          do čtvrtka 7. 5. 2020 na emailklara.dvorakova@mascmp.cz


    aktuality

    akce v regionu