KLAPKA, FILMOVÁ VYSOČINA POPRVÉ …

Soutěž „Turistické pasy pro děti“

V letošním roce budou mít děti možnost opět soutěžit s prázdninovým pasem, a to tentokrát v rámci turistické hry filmová „KLAPKA“. Akce probíhá v rámci celého Kraje Vysočina a herní místa jsou vždy spojena s filmovým natáčením. Hlavním pořadatelem akce je organizace Vysočina Tourism. Záštitu nad akcí převzal všem jistě dobře známý herec Josef Dvořák. Soutěž probíhá po celou turistickou sezónu, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 na 28 místech v Kraji Vysočina, kde děti plní úkoly. V rámci soutěže pro děti připravena pátrací hra, kde na 15 místech je umístěna keška.

 

 

 Svůj filmový „Turistický pas“ si budou moci účastníci vyzvednout na kterémkoli herním místě či turistickém informačním centru v Kraji Vysočina.

Malý filmový dárek získá každý účastník hry a pro úspěšné cestovatele jsou připraveny i zajímavé ceny:

  • Za deset razítek z různých herních míst získají děti filmový batoh.
  • Za nasbírání nadpoloviční většiny, tj. čtrnáct razítek, se můžou děti zúčastnit slosování o hlavní ceny, které proběhne na konci sezony:
  • cena 1 x víkendový pobyt ve filmovém Letohrádku sv. Vojtěcha
  • cena 10 x návštěva filmových ateliérů
  • cena 25 x desková hra Vysočina

https://www.vysocina.eu/temata/vysocina-filmova/klapka-filmova-vysocina-poprve

Ke stažení:

Seznam míst

Turistický pas

Umístění schránek

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005145

Doba realizace projektu: 6/2015 – 12/2023
Výzva 6. výzva IROP – ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS.
Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k postupnému naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS, jehož hlavním cílem strategie je uskutečňovat reálné projekty, které vycházejí z prokazatelných zájmů a potřeb regionu, vedou k udržitelnému rozvoji MAS a podporují partnerství veřejných a soukromých subjektů.
V rámci projektu probíhá příprava a realizace strategie, zejména příprava SCLLD, administrace výzev a projektů, zpracování interních postupů, monitorování a evaluace. Součástí projektu je rovněž animace škol a školských zařízení.

Na projekt je poskytována Finanční podpora z Evropské unie.