Realizace CLLD – MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – I.

Realizace CLLD – MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – I.

Doba realizace: 1. 1. 2023  – 30. 9. 2024

Celkové náklady: 2.659.633, 20 Kč

Žadatel: MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000075

Výzva ŘO:

  • Operační program Technická pomoc 2021 – 2027
  • Číslo výzvy: 07_22_003

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zajištění činnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Mezi hlavní činnosti patří příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro programové období 2021 – 2027. Realizace aktivit vedoucích k naplnění SCLLD, implementace a animace strategie (zejména administrace výzev a projektů, zpracování interních postupů, monitorování a evaluace). Součástí projektu je rovněž animace území.

Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les

Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les

Spolu s MAS Oslavka a MAS Zubří země jsme se pustili do realizace projektu spolupráce s názvem Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les zaměřeného na aktuálně palčivé téma půda, voda a krajina se zaměřením na sucho.

Projekt již běží od 1.11.2021, aktuálně probíhají zahajovací práce, cenové marketingy na výběr propagačních materiálů, místa realizace úvodní osvětové akce a zajišťujeme přednášející, odborníky v daných oborech. Nejprve proběhne v termínu 17.- 18.2.2022 zahajovací osvětová akce, která představí hlavní myšlenky projektu a řada odborníků bude prezentovat hlavní témata projektu. Další částí projektu jsou přednášky, které se uskuteční v období od února do prosince 2022. V roce 2023 plánujeme uskutečnit celkem 8 exkurzí s workshopy a závěrečnou osvětovou akci s výsledky projektu.

Cílovou skupinou, na kterou má projekt spolupráce mířit, je široká veřejnost.

Něco málo k projektu:

„Projekt spolupráce s názvem Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les je zaměřen na spolupráci celkem tří místních akčních skupin, které mají zájem šířit osvětu v rámci environmentálních problémů a informovat v této problematice širokou veřejnost na území všech zúčastněných místních akčních skupin. Environmentální osvěta představuje možné způsoby potřebné k dosažení pozitivních změn v přírodě. Jejím úkolem je budování pozitivního vztahu k přírodě, podpora schopnosti vnímání estetických prožitků v souvislosti s ní, dále se zabývá poznáním vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni. Buduje správné hodnoty, postoje a kompetence k péči o přírodu, připravenost k angažovanému jednání. Smyslem projektu je posílení spolupráce mezi zúčastněnými MAS a předání informací široké veřejnosti na celém území zúčastněných MAS. Cílem projektu je předat cenné informace o přírodním bohatství, rozšířit obzory, zábavnou a zajímavou formou upozornit na environmentální problémy v území a ukázat lidem, jakým způsobem mohou přírodě – ať už lesu, půdě nebo vodě pomoci.“

 

V rámci projektu bude uskutečněno celkem 27 seminářů, 8 exkurzí/workshopů a zahajovací a závěrečná osvětová akce s přednášejícími. Akce se budou konat na území všech spolupracujících MAS – MAS Zubří země, MAS Oslavka a MAS Českomoravské pomezí.

 

 

 

 

 

Aktuálně bychom Vás mile rádi pozvali na nejbližší konanou akce projektu a to zahajovací osvětovou akci, která se uskuteční v termínu 17.2.2022 – 18.2.2022 na hotelu Skalský dvůr.

Pro přihlášení na akci je nutné vyplnit tento přihlašovací formulář: https://forms.gle/…wWiKF576znz8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005145

Doba realizace projektu: 6/2015 – 12/2023
Výzva 6. výzva IROP – ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS.
Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k postupnému naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS, jehož hlavním cílem strategie je uskutečňovat reálné projekty, které vycházejí z prokazatelných zájmů a potřeb regionu, vedou k udržitelnému rozvoji MAS a podporují partnerství veřejných a soukromých subjektů.
V rámci projektu probíhá příprava a realizace strategie, zejména příprava SCLLD, administrace výzev a projektů, zpracování interních postupů, monitorování a evaluace. Součástí projektu je rovněž animace škol a školských zařízení.

Na projekt je poskytována Finanční podpora z Evropské unie.