ZPRACOVÁNÍ STRATEGIÍ

 V oblasti strategického plánování zákonná povinnost pro obce není, ale v současné době bývá Program rozvoje obce (strategie) požadovanou podmínkou některých dotačních titulů.
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a spolu s územním plánem patří k hlavním nástrojům řízení rozvoje obce.
Program rozvoje obce zpracováváme komunitním způsobem v souladu se základními principy udržitelného rozvoje. Program vychází z demografického, sociálního, ekonomického a společenského stavu obce a z výstupů ze setkání s veřejností. Na základě těchto výstupů pracovní skupina vypracuje strategický plán obce.

Pro další informace kontaktujte KANCELÁŘ MAS