4. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

PR IROP V.

Opatření: C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Potenciální žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané  kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu

Typy projektů: 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

  • modernizace odborných učeben na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích (včetně stavebních úprav učeben a pořízení vybavení) 
  • rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň (včetně stavebních úprav v areálu a přístavby, pořízení vybavení)

Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  • stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání

 

 Termín vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY