SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

Říci si o pomoc není ostuda. Po celé republice jsou nás desítky. Jsme dobrovolníci ochotní přinést nákup, léky, nebo třeba roušky. Možná právě Vaše babička nebo její soused mohou tuto pomoc využít.

Máte rodiče, o které se přes týden nemá kdo postarat? Žijí vaši prarodiče mimo zaběhnutý systém sociálních služeb? Nemáte v těchto dnech čas být vašim starším příbuzným tak nablízku, jak by bylo třeba? Pak jim, prosím, nainstalujte tuto aplikaci, zaregistrujte je a naučte je ji používat. Zabere to tak 15 minut a službu to udělá velikou.

 

Podrobnější informace naleznete na https://seniore.org/

aktuality

akce v regionu

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami. 

Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství. Soutěžící dostanou příležitost prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní.

Do soutěže se můžete hlásit v kategoriích:
1. Podnikatelské a výrobní subjekty
2. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
3. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy
4. Studenti VŠ
5. Studenti VOŠ, SŠ, SOU
6. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit
7. Cirkulární počin

Přihlášky lze podat nejpozději do 15. 4. 2020.
Více informací a pravidla soutěže najdete na www.druhotnasurovina.cz
Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v červnu v historických prostorách Senátu,

Další informace na https://www.mzp.cz/cz/premena_odpadu_na_zdroje

 

aktuality

akce v regionu

Lesy – problémy s kůrovcem

Lesy – problémy s kůrovcem

– dokument  Jak bojovat s kůrovcem – https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ

– Kůrovec song – https://www.youtube.com/watch?v=H0rQM-X46Bk

aktuality

akce v regionu

Dotace na hospodaření v lesích 2020

Dotace na hospodaření v lesích 2020

Kraj Vysočina – Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 ID programu: FV02775

 Termín podání žádostí:  od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse

 

Popis:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu

Podporované aktivity: první i opakovaná výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, opakovaná výchova lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 % zastoupením vybraných dřevin), individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin a individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Pro účely tohoto programu jsou vybrané dřeviny buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a habr obecný.

 

Státní dotace 

Přehled dotací –  http://eagri.cz/public/web/file/643235/Prehled_financovani_LH_200101.pdf  

Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů.

Vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb se mohou orientovat na tyto dotační programy:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů),
  • NOVÝ finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích,
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované vlastníkům honiteb,
  • podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,
  • vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Ohlášení žadatele: podání k příslušnému krajskému úřadu, před zahájením prací. Žádost: podání k příslušnému krajskému úřadu, do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června. 

Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html

aktuality

akce v regionu

Projekt „Žďárská síť“

Projekt „Žďárská síť“

NULOVÉ TOLERANCE NEJEN SEXUÁLNÍM PREDÁTORŮM NA SÍTI!
ŽĎÁRSKÝ MÍSTOSTAROSTA JOSEF KLEMENT PŘEDSTAVUJE PROJEKT ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

Žďár ve spolupráci s odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt
„Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit
hrozbám doby internetové.
Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost
komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale bohužel
vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat
prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit
nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít.
Na jeden z negativních jevů na internetu upozorňuje film V síti od režiséra Víta Klusáka, který
bude v průběhu března vysílat Kino Vysočina. Nelze ale přehlédnout i další nebezpečí:
kyberšikana, nedostatečná mediální gramotnost a trestná činnost všeho druhu páchaná
prostřednictvím internetu od podvodů po prodej drog a dokonce je zdokumentován i případ
nájemné vraždy, kdy pro „nalezení vhodné osoby“ byl použit tzv. darknet market (online
obchod v běžně nedostupné a nekontrolované části internetu).
Hledání řešení je komplikované právě pro rozsáhlost a decentralizaci internetu. Největším
problémem je skrytost těchto hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo zbité od spolužáků,
tak je to vidět, trestná činnost sexuálního predátora bohužel vidět není.
Pokud má být projekt úspěšný, tak nemůže cílit jenom na děti ve školách, ale je potřeba se
zaměřit na rodiče a širokou veřejnost. V tomto směru chce město oslovit všechny obce a
města v rámci našeho okresu a požádat je o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé
prevenční kampaně prostřednictvím jimi vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších
komunikačních kanálů např. emailů, které využívají ke komunikaci s občany. Klíčový význam
mají samozřejmě školy a těm by měl projekt pomoci tvorbou jednoduchých infoletáků
určených nejen dětem, ale i rodičům a učitelům.
Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno maximálně dvě témata na školní rok, prvním
tématem je kybergrooming neboli již zmiňovaní lovci na síti. K tomuto tématu bychom chtěli
zpracovat podkladové materiály nejen pro školy, ale i pro publikaci ve zpravodajích apod.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nechtějí jenom nečinně přihlížet, a aktivně nám pomohou
s realizací projektu „Žďárská síť“.

Ing. Josef Klement
místostarosta města Žďáru nad Sázavou

HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:
5.3.2020 v 17:00 – VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU V SÍTI SPOLU S DIZKUZÍ S ODBORNÍKY – KINO VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

18.3.2020 v 17:00 – PŘEDPOKLÁDANÝ DRUHÝ TERMÍN VEŘEJNÉHO PROMÍTÁNÍ

OD BŘEZNA 2020 – PROMÍTÁNÍ DOKUMNETU V SÍTI ŠKOLÁM

5.5. 2020 – KONFERENCE K PROBLEMATICE INTERNETOVÝCH HROZEB

ZÁŘÍ 2020 – INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŠKOL, OBCÍ A MĚST

aktuality

akce v regionu

Čistá Vysočina 2019

Čistá Vysočina 2019

V letošním roce probíhala tradiční jarní akce Čistá Vysočina již po jedenácté. Tisícovky dobrovolníků napříč celým krajem pomohly přírodě ulehčit dohromady od 101 tun odpadků a nepořádku. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny od více než 2 200 km silnic I., II. a III. třídy odvezla 68,1 tun odpadků. Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se dalších více než 23 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí. Akci Čistá Vysočina realizuje Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Celkem se v letošním roce dobrovolníci přírodě na Vysočině ulehčili o 101 tun odpadků. Vloni se podařilo posbírat 73 tun, v roce 2017 to bylo 82 tun a před třemi lety dokonce 104 tun. Nejčastěji se objevovaly obaly od potravin, plechovky, skleněné a plastové lahve od nápojů, krabičky od cigaret, ale i pneumatiky, stavební odpad nebo části koberců. Do jedenáctého ročníku se letos přihlásilo více než 24 000 dobrovolníků z celého kraje, což je o dvě tisícovky více než v minulých letech. Byl také zaregistrován větší počet kilometrů silnic a lokalit.
Do akce Čistá Vysočina se zapojili také pracovníci kanceláře MAS Českomoravské pomezí a uklidili příkopy u silnic z Polné do Brzkova a z Dobroutova na křižovatku za Lipinou.

Akce Čistá Vysočina má určitě význam a přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v našem
kraji.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

 

 

aktuality

akce v regionu