Výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Cílem výzvy je:
 • zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody
Předmětem podpory:
 • výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.
Oprávnění příjemci:
 • všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Alokace: 200 mil. Kč

Výše podpory:

Výše podpory na jeden projekt činí 20–250 tis. Kč.
Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: 14. 10. 2019 – 30. 4. 2021

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Jak podat žádost:

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Zde najdete podrobné informace k této výzvě: https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva

aktuality

akce v regionu

Výzva ŠKODA STROMKY

Výzva ŠKODA STROMKY

Představení programu:

Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

 

Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu (jehličnatých i listnatých stromů) se zaměřením na:

•          zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi

•          rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.

•          zvyšování biodiverzity lesních porostů

•          a jiné

 

Termín výzvy: 1. 7. až  7. 8. 2020  

 

Částka k rozdělení 1 136 718 Kč

 

Maximální uznatelná částka za jednu sazenici 2 000 Kč

 

Maximální výše nadačního příspěvku 70 000 Kč 

 

Oprávnění žadatelé: obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení 

 

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny,Vrchlabí).  

(Může být zavádějící, ale opravdu se jedná o celou ČR)

 

Více informací o programu a jak se přihlásit najdou žadatelé zde:

https://www.nros.cz/loga/grantovy-program-skoda-stromky/

aktuality

akce v regionu

Dotace pro sportovní organizace COVID

Dotace pro sportovní organizace COVID

Sportovní organizace si mohou žádat o dotaci na pokrytí ztrát za období karantény. 

Všechny detaily najdete na: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/  

Vyplnění žádosti je jednoduché a rychlé. 

aktuality

akce v regionu

SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

Dovolujeme si vás informovat, že Kraj Vysočina vyhlásil soutěž s finanční odměnou až 100 tisíc Kč pro subjekty v cestovním ruchu, které připraví originální či inovovaný produkt v oblasti cestovního ruchu, propojující atraktivity Kraje Vysočina.

 

Soutěž končí 24. června 2020 a její podmínky jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

https://www.kr-vysocina.cz/soutez-kraj-odmeni-sty-tisici-originalni-projekty-k-posileni-atraktivity-regionalniho-cestovniho-ruchu/d-4101712/p1=3380

 

Kontaktní osobou pro konzultace je Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz.

aktuality

akce v regionu

Podklady pro jednání Partnerství MAS

Podklady pro jednání Partnerství MAS

Způsob jednání – Per rollam (prostřednictvím hlasovacího listu v př.1)

Otevření hlasování: 29. dubna 2020

Ukončení hlasování per rollam: čtvrtek 7. 5. 2020

 

Program jednání:

1)       Jmenování předsedajícího a zapisovatele

2)       Volba orgánů o.p.s.

3)       Volba orgánů Partnerství MAS

4)       Rozšíření území – Obec Úhořilka

5)       Výroční zpráva MAS Českomoravské pomezí za rok 2019

6)       Hospodaření MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 a zpráva auditora

7)       Schválení změn Integrované strategie MAS ČMP

8)       Realizace výzev v roce 2020

9)       Rozpočet na rok 2020

10)    Národní konference Venkov 2020

11)    Příprava nového plánovacího období 2021 – 2027

 

Způsob jednání:

 • V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru bylo rozhodnuto, že se jednání Partnerství MAS uskuteční formou per rollam – tedy elektronickou formou.
 • Hlasování proběhne formou vyplnění Hlasovacího listu (př. 1), který vyplní statutární zástupce nebo pověřená osoba (tj. doplnit název organizace, jméno hlasující osoby a datum hlasování. Jednotlivé vyjádření svého hlasu označíte X.)
 • Doplňující informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny v přílohách emailu 
 • Pro zodpovězení dotazů je možné kontaktovat kancelář telefonicky nebo emailem.

(Marta Vencovská –  telefon: 608 640 399, email: marta.vencovska@mascmp.cz)

 • Prezenční jednání Partnerství MAS se uskuteční koncem roku 2020.
 • Hlasování proveďte, prosím, prostřednictvím zaslání emailu s doplněnou přílohou č. 1

                          do čtvrtka 7. 5. 2020 na emailklara.dvorakova@mascmp.cz


  aktuality

  akce v regionu

  SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

  SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

  Říci si o pomoc není ostuda. Po celé republice jsou nás desítky. Jsme dobrovolníci ochotní přinést nákup, léky, nebo třeba roušky. Možná právě Vaše babička nebo její soused mohou tuto pomoc využít.

  Máte rodiče, o které se přes týden nemá kdo postarat? Žijí vaši prarodiče mimo zaběhnutý systém sociálních služeb? Nemáte v těchto dnech čas být vašim starším příbuzným tak nablízku, jak by bylo třeba? Pak jim, prosím, nainstalujte tuto aplikaci, zaregistrujte je a naučte je ji používat. Zabere to tak 15 minut a službu to udělá velikou.

   

  Podrobnější informace naleznete na https://seniore.org/

  aktuality

  akce v regionu