Vesnice roku 2023 

Vesnice roku 2023 

Letošní ročník soutěže Vesnice roku bude vyhlášen dne 29. března 2023, a to v prostorách Senátu PČR. Po oficiálním vyhlášení a podpisu podmínek soutěže budou tyto podmínky zveřejněny na webu soutěže. – https://www.vesniceroku.cz/

Přihlášky do soutěže bude možné podávat od 29. března do 28. dubna 2023. Vítěz soutěže bude oznámen na slavnostním vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích dne 16. září 2023.

Motivační semináře – termíny a místa konání

8. března, středa Třeštice, okr. Jihlava, Kraj Vysočina
Obecní úřad Třeštice, Třeštice 19, 588 56 Telč
(registrace ZDE do 3. března)

16. března, čtvrtek Závada, okr. Opava, Moravskoslezský kraj
Obecní dům Závada, Závada 106, 747 19 Závada
(registrace ZDE do 13. března)


21. března, úterý Poniklá, okr. Semily, Liberecký kraj
Základní škola Poniklá, čp. 148, 512 42 Poniklá
(registrace ZDE do 16. března)


Z kapacitních důvodů prosíme o registraci maximálně 2 zástupců za obec.


Program
(shodný pro všechny semináře):
09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení
10:15 – 12:30 Organizace soutěže Vesnice roku 2023
Prezentace hodnocených oblastí, resp. udělovaných ocenění
(Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny a informační technologie obce atd.)
12:30 – 13:30 Diskuse, ukončení, oběd
13:30 – 14:30 Prohlídka obce


Poznámka:
Mimo výše uvedených motivačních seminářů jsou partnery soutěže také pořádány tematické semináře k soutěži Vesnice roku. Bližší informace naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/.
Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže: Kancelář prezidenta republiky, Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Národní síť Místních akčních skupin ČR.

aktuality

akce v regionu

Videosoutěž Dobré skutky pro přírodu

Videosoutěž Dobré skutky pro přírodu

Podmínky soutěže:

 • Soutěž je určena pro všechny tvůrce krátkého
  videa na environmentální téma, kteří žijí, chodí do
  školy nebo působí v regionu vyhlašujících MAS
 • Ústředním tématem soutěžního snímku musí být
  jedno nebo více z témat projektu: VODA – PŮDA –
  LES
 • V každé kategorii bude oceněno 1. – 3. místo

Kategorie soutěžících

 • žáci základních škol
 • středoškoláci (SŠ, SOU)
 • ostatní široká veřejnost

Technické parametry:

 • Maximální délka soutěžního videa je 5 min.
 • Formát: 3GPP, 3GPP2, M4V, MPEG, AMV, AVI, WMV

Přihlášení do soutěže:

 • Přihlášky do soutěže zasílejte od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2023
 • Vyplněním kontaktních informací do online přihlášky na tomto odkazu:
  https://forms.gle/JDgaRxbu32bhy1yS9
 • Videa zasílejte prostřednictvím služby Úschovna na adresu
  info@mascmp.cz Jako předmět uveďte: Videosoutěž_své jméno a
  příjmení

Ceny:

 • Poukazy v hodnotě 3000 Kč – Citypark Jihlava, platné do všech obchodů
  v rámci nákupního parku, powerbanky, bezdrátová sluchátka
 • K hlavním cenám vždy ještě vedlejší výhra: skleněné láhve, pexesa na
  téma životní prostředí, zápisník s tužkou, kovová brčka, batoh atd.

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Dotaci obcím na předcházení odpadu – nákup kompostérů, …

Dotaci obcím na předcházení odpadu – nákup kompostérů, …

Díky nové dotaci Ministerstva životního prostředí mohou obce ušetřit finanční prostředky a zároveň prospět životnímu prostředí.

Pro žadatele je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) připraveno pět set milionů korun z evropských fondů na projekty předcházení vzniku komunálních odpadů. Výzva podpoří pořízení domácích kompostérů, opakovaně použitelného nádobí i projekty re-use center. Výzvu představuje ministerstvo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Příjem žádostí je do 31. 12. 2023.

Více na:

https://www.mzp.cz/cz/news_20221214_MZP-prispeje-pulmiliardovou-dotaci-obcim-na-predchazeni-vzniku-odpadu

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Poradenství k programu Nová Zelená Úsporám LIGHT

Možná jste již zaznamenali v médiích informace o tom, že místní akční skupiny a konzultační střediska EKIS  budou poskytovat bezplatné poradenství žadatelům s podáním žádosti v programu Nová zelená úsporám LIGHT.

Program je určen pro starobní a invalidní důchodce 3. stupně a umožní získat finanční prostředky na realizaci opatření vedoucí k energetickým úsporám.

 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se připravuje na zapojení do  poradenství k tomuto programu. Pomoc se bude zaměřovat zejména na žadatele z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy a bude zahrnovat asistenci celým průběhem od podání žádosti až po doložení realizace.

Případné žadatele prosíme o zaslání informačního e-mailu na náš e-mail: info@mascmp.cz, budeme Vás kontaktovat a navrhneme další společný postup.

 • Příjem žádostí bude otevřen od 9. ledna 2023 v informačním systému pro podání žádostiAIS SFŽP ČR. Dotace může být vyplacena i zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

 V programu Nová zelená úsporám light lze získat dotaci na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří rodinných domů nebo trvale obývaných domů pro rekreaci. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 a vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

Realizaci opatření může provádět odborná firma, ale lze je také realizovat svépomocí. Při podání žádosti není nutné dokládat projektovou dokumentaci ani energetické posouzení. Cílem poskytovatele dotace je podpořit co nejrychleji opatření pro úsporu energie, které se projeví ještě v této otopné sezóně.

Web programu: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light?fbclid=IwAR13IAv9NsQxS9pKvwMhv2ZkSQeJrb-d8rKZ8UWV04dTCuzMl7I2hgYSZmE

Na co lze čerpat?

 • Zateplení fasády – až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr fasády)
 • Zateplení střechy – 120 000 Kč na kompletní opatření
 • Zateplení stropu – 50 000 Kč na kompletní opatření
 • Zateplení podlahy – 60 000 Kč na kompletní opatření
 • Výměna oken – 12 000 Kč na jeden kus výplně/až 150 000 Kč
 • Výměna vchodových dveří – 18 000 Kč na dveře/až 150000 

Zateplení fasády

Podporováno je zateplení fasády domu včetně případné části zasahující pod úroveň terénu. Požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm. Podpora je stanovena za běžný metr délky zateplené stěny, měřené vodorovně po vnějším obvodu domu. Celková délka se zaokrouhluje na celé metry směrem nahoru. Zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu. U památkově chráněných staveb, kde orgán památkové péče stanovil podmínky pro zateplení fasády (např. omezil max. tloušťku zateplení), lze akceptovat provedení zateplení dle podmínek určených v jeho vyjádření.

 

Zateplení střechy

Podpora je poskytována na zateplení, popř. doplnění stávajícího zateplení ploché nebo pultové střechy, šikmé střechy zateplené až k hřebeni střechy, šikmé střechy včetně zateplení stropu pod nevytápěnou částí krovu. Podmínkou pro poskytnutí podpory je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

 

Zateplení stropu pod půdou

Podporováno je zateplení stropu pod nevytápěnými prostory, např. stropu pod nevytápěnou půdou nebo stropu obývaného podkroví. Zateplení bude provedeno v celé ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm. Nelze čerpat současně podporu na zateplení stropu i střechy. Na opatření, kde je část provedena zateplením stropu a část zateplením střechy, lze žádat jako o zateplení střechy. Technické požadavky se uplatní dle typu konstrukce.

 

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

Podporováno je zateplení podlahy na zemině u vytápěných místností podlahy či stropu nad nevytápěnými prostory (např.: nad nevytápěným suterénem apod.). Zateplení bude provedeno v celém půdorysu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 120 mm.

Výměna oken

Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, tloušťka rámu minimálně 70 mm. V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní, než jsou uvedené.

 

Výměna vchodových dveří

Podporována je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu poskytovat. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření. Podporované vchodové dveře musí mít tepelněizolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem.

Požadované dokumenty

Dokumenty požadované při podání žádosti předkládané všemi žadateli o podporu:

 1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.
 2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
 4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem EKIS

Web programuhttps://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light?fbclid=IwAR13IAv9NsQxS9pKvwMhv2ZkSQeJrb-d8rKZ8UWV04dTCuzMl7I2hgYSZmE

 

Dokumenty požadované při podání žádosti předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria:

 1. Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.
 2. Dokument prokazující trvalý pobyt žadatele v případech, kdy jej nemá v podporované stavbě zapsán.

Dokumenty požadované k doložení realizace projektu:

 1. Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“).
 2. Fotodokumentace stavby po provedení opatření.

 M. Vencovská

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Krampus přes hranice

Krampus přes hranice

Realizace projektu česko-rakouské přeshraniční spolupráce

Název projektu: Krampus přes hranice

Registrační číslo projektu: KPF-02-000-281

Žadatel: Krampus Vysočina, z. s.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2022 – 31. 10. 2022

Projekt je zaměřen na spolupráci mezi spolky v ČR a AT, které se zabývají tématikou čertů, krampusů a čarodějnic.

Hlavní aktivity projektu:

Poznávací cesta do AT – akce byla realizována koncem letních prázdnin ve dnech 20. – 21. 8.2022. Poznávací cesty se zúčastnilo celkem 38 osob. Hlavním cílem cesty bylo rakouské město Hollabrunn a okolí. Partneři ze spolku Dionysos Pass nás provedli městem a seznámili nás s místními tradicemi a kulturními akcemi. Naším společným tématem byla hlavní náplň našich spolků, kterým je tématika čertů, krampusů a čarodějnic. Předali jsme si řadu zkušeností při realizaci akcí a činnosti našich spolků. Rakouští partneři mají za sebou dlouholeté a bohaté zkušenosti, o které se s námi rádi podělili. Během večerního posezení proběhlo i setkání realizačního týmu. Druhý den proběhla velmi zajímavá exkurze v řezbářské dílně ve Hadersdorfu. Odpoledne jsme zamířili zpět do České republiky.

 

 

Krampus v Polné – třídenní akce proběhla v areálu Měšťanského pivovaru v Polné a okolí ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2022. V pátek probíhala společná příprava a instalace výstavy. V sobotu a v neděli probíhala společná akce pro širokou veřejnost. Hlavní akcí byla  výstava masek a kostýmů krampus, která probíhala v sobotu a neděli ve sklepení pivovaru. Díky společné realizaci výstavy s partnery z At a dalšími spolky zabývající se tématikou čertů a krampus bylo na výstavě instalováno 92 kostýmů a masek. Jednalo se tak o největší výstavu krampus v České republice. Výstavu navštívilo přes 3 tisíce návštěvníků. V sobotu odpoledne na nádvoří Měšťanského pivovaru v Polné probíhal pestrý program pro širokou veřejnost – hudební produkce, soutěže, hry, taneční vystoupení a ohňová show. Pro partnery z AT jsme měli připraven i doprovodný program – poznávání města Polná a seznámení s místními tradicemi a kulturními akcemi. Do projektu se celkem účastnilo 3.115 osob z Vysočiny a z různých koutů Česka.

Za možnost účasti v tomto úžasném projektu přeshraniční spolupráce AT – CZ moc děkujeme a těšíme se na další společné akce.

P. Jelínek, Krampus Vysočina, z s.

 

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů Partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů Partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Datum a čas: úterý 31. května 2022 od 17:00 hod

Místo: Měšťanský pivovar Polná (salonek)

 

 

 

Program jednání:

 • Zahájení
 • Informace o činnosti MAS za období 2021- 2022
 • Volba orgánů MAS
 • Zpráva dozorčí rady
 • Výroční zpráva za rok 2021 a hospodaření MAS
 • SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2021-2027
 • Diskuze, drobné občerstvení
 • Závěr

 

Způsob jednání: Partner MAS se účastní jednání sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání Partnerů MAS různé zájmové skupiny (viz Statut čl. XVI. odstavec 7).

 

Svoji účast, prosíme, potvrďte do 25. 5. 2022 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz

 

Kontaktní osoba:

Klára Dvořáková, Tel. 776 122 106

 

Ing. Vojtěch Rosický,                                                                                  Marta Vencovská,

předseda správní rady                                                                               ředitelka o.p.s.

Z

aktuality

akce v regionu