Čistá Vysočina 2019

V letošním roce probíhala tradiční jarní akce Čistá Vysočina již po jedenácté. Tisícovky dobrovolníků napříč celým krajem pomohly přírodě ulehčit dohromady od 101 tun odpadků a nepořádku. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny od více než 2 200 km silnic I., II. a III. třídy odvezla 68,1 tun odpadků. Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se dalších více než 23 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí. Akci Čistá Vysočina realizuje Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Celkem se v letošním roce dobrovolníci přírodě na Vysočině ulehčili o 101 tun odpadků. Vloni se podařilo posbírat 73 tun, v roce 2017 to bylo 82 tun a před třemi lety dokonce 104 tun. Nejčastěji se objevovaly obaly od potravin, plechovky, skleněné a plastové lahve od nápojů, krabičky od cigaret, ale i pneumatiky, stavební odpad nebo části koberců. Do jedenáctého ročníku se letos přihlásilo více než 24 000 dobrovolníků z celého kraje, což je o dvě tisícovky více než v minulých letech. Byl také zaregistrován větší počet kilometrů silnic a lokalit.
Do akce Čistá Vysočina se zapojili také pracovníci kanceláře MAS Českomoravské pomezí a uklidili příkopy u silnic z Polné do Brzkova a z Dobroutova na křižovatku za Lipinou.

Akce Čistá Vysočina má určitě význam a přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v našem
kraji.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

 

 

aktuality

akce v regionu

Možnost čerpání dotací pro vlastníky a uživatele lesa

Majitelé lesa, nebo fyzické či právnické osoby, které na lesním pozemku hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, mohou čerpat národní i krajské dotace. S jejich elektronickým zpracováním vám zdarma mohou pomoci místní akční skupiny v Kraji Vysočina.

Při přípravě projektu v lesním hospodářství je rovněž velmi důležitá komunikace žadatelů s odborným lesním hospodářem, který žadatelům dodá potřebné informace, tak aby byl zajištěn soulad provedených prací s právními předpisy v lesním hospodářství.

Podpora Kraje Vysočina
V Kraji Vysočina má možnost každý oprávněný žadatel podat prostřednictvím Fondu Vysočiny jeden projekt do dotačního titulu „Hospodaření v lesích 2019“. Předmětem dotace může být například umělá obnova sadbou odrostků a poloodrostků, opakovaná obnova poloodrostky a odrostky, opakovaná výchova, individuální ochrana poloodrostků a odrostků, ochrana kostry porostů – mechanická nebo zřizování oplocenek.

Žadatelé o podporu projektů z krajské dotace musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři pouze v termínu od 1. 3. 2019 – 29. 3. 2019. Projekt může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti a ukončen nejpozději do 4 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace. Minimální výše dotace je 10.000 Kč a maximální výše 500.000 Kč (žadatel může mít nulový podíl). Mezi uznatelné náklady patří například nákup sazenic, nákup materiálu (včetně spotřeby vlastního materiálu), nákup služeb, mzdové náklady a ostatní osobní výdaje (včetně vlastní práce). Žádost musí být vyplněna v počítači, nikoliv rukou. Pravidla výzvy, přílohy a formulář žádosti ve formátu .XML jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/edotace.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství
Na lesy je možné také žádat o podporu z národních titulů Ministerstva zemědělství. Podle lesního zákona je poskytována zejména částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov, úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Dále Ministerstvo zemědělství podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb a finančních příspěvků. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány zejména na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese; obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku; opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů a vyhotovení lesních hospodářských plánů a nově také finanční příspěvek na ochranu lesa.
Před podáním žádosti je nutné provést ohlášení, následuje vlastní realizace a poté podání žádosti (nejpozději do 30. 6. 2019). Formuláře (ohlášení, žádosti, přílohy) a další podrobné informace najdete na www.eagri.cz.

MZe rovněž podporuje vlastníky lesů při obnově lesa po kalamitních těžbách, loni vyplatilo všechny podané žádosti ve výši 730 milionů korun. Pro tento rok je připravena částka 1,15 miliardy korun. Je například navýšena podpora sazenic listnáčů na dvojnásobek oproti smrku. Tyto finanční příspěvky budou pravděpodobně od letošního roku vypláceny dvakrát ročně, aby tak vlastníkům lesů pomohli zvládnout jarní i podzimní ekonomicky náročné pěstební práce. Dále se připravují pravidla nového dotačního titulu na kompenzaci sníženého hospodářského výsledku lesních podniků na úroveň nezbytnou pro obnovu lesních porostů. Pro nestátní vlastníky lesů by celková podpora v budoucnu mohla dosáhnout až 3 miliard korun ročně.
(zdroj http://www.agris.cz)

Pokud si nevíte rady s elektronickým podáním žádosti nebo vyplněním požadovaných příloh, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám s tím pomůžeme.

Prezentace MZe je ke stažení ZDE.

Prezentace Kraje Vysočina je ke stažení ZDE.

 

Marta Vencovská
MAS Českomoravské pomezí
Kancelář: Varhánkova 1240, Polná
Kontakt: info@mascmp.cz

KONZULTACE:
Marta Vencovská – 608 640 399
Ing, Petra Laštovičková – 608 470 096
Ing. Vojtěch Rosický – 777 032 151

 

aktuality

akce v regionu

3. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

Soutěž pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu přechodu České republiky k oběhovému hospodářství.
Soutěž MPO je zaměřena zejména na získávání, zpracování a využití druhotných surovin. Za tímto účelem vytvořilo MPO v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podpůrný program. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém letáčku.
Podrobné údaje jsou zveřejněny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz/, kde jsou rovněž výsledky z 1. a 2. ročníku soutěže pro inspiraci.

aktuality

akce v regionu

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách mseu.mssf.cz.

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde. 

Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj.

 

aktuality

akce v regionu

Jak využít dotační příležitosti OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace Komenského 31, 58601 Jihlava

24. ledna 2019

09:00 – 09:15 Registrace účastníků
09:15 – 10:00 Příprava projektu, aplikace MS14+, projektový cyklus
10:00 – 10:15 Coffee break
10:15 – 11:00 Technologie pro začínající podnikatele

11:00 – 12:00

 

12.00 – 12.30

Pravidla pro výběr dodavatelů, žádost o platbu a monitoring projektu Prostor pro dotazy, diskuze

 

Program semináře

 Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář zaměřený na úskalí administrace projektů OP PIK s důrazem na nejčastější chyby a nečekané situace. Seminář je zaměřen především na začínající podnikatele bez zkušenosti s čerpáním dotací.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 22. 1. 2019 na adrese: lucie.zackova@agentura-api.org.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

 

Zpracování osobních údajů bude prováděno ve veřejném  zájmu dle článku 6/1 e) GDPR.

 

aktuality

akce v regionu

Dotace Kraje Vysočina pro rok 2019

Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.

Prostředky ve FV budou vázány na daňové příjmy kraje – max. 5,5 %. Pro rok 2019 se jedná o částku 293 150 000 Kč, které budou rozděleny v 38 programech.

Všechny potřebné informace k programům najdete na : http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/

POZOR – některé programy jsou již vyhlášené, například příjem žádostí do programu Sportoviště probíhá již od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019.

Seznam vyhlášených programů pro rok 2019

 • Rozvoj podnikatelů 2019
 • Naše škola 2019
 • Investujme v sociálních službách 2019
 • Provozování domácí hospicové péče 2019
 • Mateřská centra 2019
 • Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019
 • Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019
 • Dobrovolnictví 2019
 • Prevence kriminality 2019
 • Jednorázové akce 2019
 • Sportoviště 2019
 • Celoroční aktivity handicapovaných 2019
 • Krajská centra talentované mládeže 2019
 • Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019
 • Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019
 • Účast na mistrovství Evropy a světa 2019
 • Učební pomůcky ZUŠ 2019
 • Sportujeme a volný čas 2019
 • Územní plány 2019
 • Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019
 • Bezpečná silnice 2019
 • Čistá voda 2019
 • Stavby ve vodním hospodářství 2019
 • Informační a komunikační technologie 2019
 • Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019
 • Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019
 • Venkovské prodejny 2019
 • Obnova venkova Vysočiny 2019
 • Hospodaření v lesích 2019
 • Zemědělské akce 2019
 • Odpady a ekologická výchova 2019
 • Památkově chráněná území 2019
 • Cyklodoprava a cykloturistika 2019
 • Regionální kultura 2019
 • Památky 2019
 • Turistická informační centra 2019
 • Postupové přehlídky v kultuře 2019
 • UNESCO 2019