Dotace na hospodaření v lesích 2020

Dotace na hospodaření v lesích 2020

Kraj Vysočina – Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 ID programu: FV02775

 Termín podání žádostí:  od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse

 

Popis:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu

Podporované aktivity: první i opakovaná výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, opakovaná výchova lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 % zastoupením vybraných dřevin), individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin a individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Pro účely tohoto programu jsou vybrané dřeviny buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a habr obecný.

 

Státní dotace 

Přehled dotací –  http://eagri.cz/public/web/file/643235/Prehled_financovani_LH_200101.pdf  

Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů.

Vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb se mohou orientovat na tyto dotační programy:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů),
  • NOVÝ finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích,
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované vlastníkům honiteb,
  • podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,
  • vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Ohlášení žadatele: podání k příslušnému krajskému úřadu, před zahájením prací. Žádost: podání k příslušnému krajskému úřadu, do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června. 

Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Projekt „Žďárská síť“

Projekt „Žďárská síť“

NULOVÉ TOLERANCE NEJEN SEXUÁLNÍM PREDÁTORŮM NA SÍTI!
ŽĎÁRSKÝ MÍSTOSTAROSTA JOSEF KLEMENT PŘEDSTAVUJE PROJEKT ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

Žďár ve spolupráci s odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt
„Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit
hrozbám doby internetové.
Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost
komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale bohužel
vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat
prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit
nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít.
Na jeden z negativních jevů na internetu upozorňuje film V síti od režiséra Víta Klusáka, který
bude v průběhu března vysílat Kino Vysočina. Nelze ale přehlédnout i další nebezpečí:
kyberšikana, nedostatečná mediální gramotnost a trestná činnost všeho druhu páchaná
prostřednictvím internetu od podvodů po prodej drog a dokonce je zdokumentován i případ
nájemné vraždy, kdy pro „nalezení vhodné osoby“ byl použit tzv. darknet market (online
obchod v běžně nedostupné a nekontrolované části internetu).
Hledání řešení je komplikované právě pro rozsáhlost a decentralizaci internetu. Největším
problémem je skrytost těchto hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo zbité od spolužáků,
tak je to vidět, trestná činnost sexuálního predátora bohužel vidět není.
Pokud má být projekt úspěšný, tak nemůže cílit jenom na děti ve školách, ale je potřeba se
zaměřit na rodiče a širokou veřejnost. V tomto směru chce město oslovit všechny obce a
města v rámci našeho okresu a požádat je o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé
prevenční kampaně prostřednictvím jimi vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších
komunikačních kanálů např. emailů, které využívají ke komunikaci s občany. Klíčový význam
mají samozřejmě školy a těm by měl projekt pomoci tvorbou jednoduchých infoletáků
určených nejen dětem, ale i rodičům a učitelům.
Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno maximálně dvě témata na školní rok, prvním
tématem je kybergrooming neboli již zmiňovaní lovci na síti. K tomuto tématu bychom chtěli
zpracovat podkladové materiály nejen pro školy, ale i pro publikaci ve zpravodajích apod.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nechtějí jenom nečinně přihlížet, a aktivně nám pomohou
s realizací projektu „Žďárská síť“.

Ing. Josef Klement
místostarosta města Žďáru nad Sázavou

HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:
5.3.2020 v 17:00 – VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU V SÍTI SPOLU S DIZKUZÍ S ODBORNÍKY – KINO VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

18.3.2020 v 17:00 – PŘEDPOKLÁDANÝ DRUHÝ TERMÍN VEŘEJNÉHO PROMÍTÁNÍ

OD BŘEZNA 2020 – PROMÍTÁNÍ DOKUMNETU V SÍTI ŠKOLÁM

5.5. 2020 – KONFERENCE K PROBLEMATICE INTERNETOVÝCH HROZEB

ZÁŘÍ 2020 – INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŠKOL, OBCÍ A MĚST

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Čistá Vysočina 2019

Čistá Vysočina 2019

V letošním roce probíhala tradiční jarní akce Čistá Vysočina již po jedenácté. Tisícovky dobrovolníků napříč celým krajem pomohly přírodě ulehčit dohromady od 101 tun odpadků a nepořádku. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny od více než 2 200 km silnic I., II. a III. třídy odvezla 68,1 tun odpadků. Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se dalších více než 23 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí. Akci Čistá Vysočina realizuje Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Celkem se v letošním roce dobrovolníci přírodě na Vysočině ulehčili o 101 tun odpadků. Vloni se podařilo posbírat 73 tun, v roce 2017 to bylo 82 tun a před třemi lety dokonce 104 tun. Nejčastěji se objevovaly obaly od potravin, plechovky, skleněné a plastové lahve od nápojů, krabičky od cigaret, ale i pneumatiky, stavební odpad nebo části koberců. Do jedenáctého ročníku se letos přihlásilo více než 24 000 dobrovolníků z celého kraje, což je o dvě tisícovky více než v minulých letech. Byl také zaregistrován větší počet kilometrů silnic a lokalit.
Do akce Čistá Vysočina se zapojili také pracovníci kanceláře MAS Českomoravské pomezí a uklidili příkopy u silnic z Polné do Brzkova a z Dobroutova na křižovatku za Lipinou.

Akce Čistá Vysočina má určitě význam a přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v našem
kraji.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

 

 

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Možnost čerpání dotací pro vlastníky a uživatele lesa

Možnost čerpání dotací pro vlastníky a uživatele lesa

Majitelé lesa, nebo fyzické či právnické osoby, které na lesním pozemku hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, mohou čerpat národní i krajské dotace. S jejich elektronickým zpracováním vám zdarma mohou pomoci místní akční skupiny v Kraji Vysočina.

Při přípravě projektu v lesním hospodářství je rovněž velmi důležitá komunikace žadatelů s odborným lesním hospodářem, který žadatelům dodá potřebné informace, tak aby byl zajištěn soulad provedených prací s právními předpisy v lesním hospodářství.

Podpora Kraje Vysočina
V Kraji Vysočina má možnost každý oprávněný žadatel podat prostřednictvím Fondu Vysočiny jeden projekt do dotačního titulu „Hospodaření v lesích 2019“. Předmětem dotace může být například umělá obnova sadbou odrostků a poloodrostků, opakovaná obnova poloodrostky a odrostky, opakovaná výchova, individuální ochrana poloodrostků a odrostků, ochrana kostry porostů – mechanická nebo zřizování oplocenek.

Žadatelé o podporu projektů z krajské dotace musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři pouze v termínu od 1. 3. 2019 – 29. 3. 2019. Projekt může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti a ukončen nejpozději do 4 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace. Minimální výše dotace je 10.000 Kč a maximální výše 500.000 Kč (žadatel může mít nulový podíl). Mezi uznatelné náklady patří například nákup sazenic, nákup materiálu (včetně spotřeby vlastního materiálu), nákup služeb, mzdové náklady a ostatní osobní výdaje (včetně vlastní práce). Žádost musí být vyplněna v počítači, nikoliv rukou. Pravidla výzvy, přílohy a formulář žádosti ve formátu .XML jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/edotace.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství
Na lesy je možné také žádat o podporu z národních titulů Ministerstva zemědělství. Podle lesního zákona je poskytována zejména částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov, úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Dále Ministerstvo zemědělství podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb a finančních příspěvků. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány zejména na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese; obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku; opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů a vyhotovení lesních hospodářských plánů a nově také finanční příspěvek na ochranu lesa.
Před podáním žádosti je nutné provést ohlášení, následuje vlastní realizace a poté podání žádosti (nejpozději do 30. 6. 2019). Formuláře (ohlášení, žádosti, přílohy) a další podrobné informace najdete na www.eagri.cz.

MZe rovněž podporuje vlastníky lesů při obnově lesa po kalamitních těžbách, loni vyplatilo všechny podané žádosti ve výši 730 milionů korun. Pro tento rok je připravena částka 1,15 miliardy korun. Je například navýšena podpora sazenic listnáčů na dvojnásobek oproti smrku. Tyto finanční příspěvky budou pravděpodobně od letošního roku vypláceny dvakrát ročně, aby tak vlastníkům lesů pomohli zvládnout jarní i podzimní ekonomicky náročné pěstební práce. Dále se připravují pravidla nového dotačního titulu na kompenzaci sníženého hospodářského výsledku lesních podniků na úroveň nezbytnou pro obnovu lesních porostů. Pro nestátní vlastníky lesů by celková podpora v budoucnu mohla dosáhnout až 3 miliard korun ročně.
(zdroj http://www.agris.cz)

Pokud si nevíte rady s elektronickým podáním žádosti nebo vyplněním požadovaných příloh, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám s tím pomůžeme.

Prezentace MZe je ke stažení ZDE.

Prezentace Kraje Vysočina je ke stažení ZDE.

 

Marta Vencovská
MAS Českomoravské pomezí
Kancelář: Varhánkova 1240, Polná
Kontakt: info@mascmp.cz

KONZULTACE:
Marta Vencovská – 608 640 399
Ing, Petra Laštovičková – 608 470 096
Ing. Vojtěch Rosický – 777 032 151

 

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

3. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

3. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

Soutěž pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu přechodu České republiky k oběhovému hospodářství.
Soutěž MPO je zaměřena zejména na získávání, zpracování a využití druhotných surovin. Za tímto účelem vytvořilo MPO v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podpůrný program. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém letáčku.
Podrobné údaje jsou zveřejněny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz/, kde jsou rovněž výsledky z 1. a 2. ročníku soutěže pro inspiraci.

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách mseu.mssf.cz.

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde. 

Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj.

 

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.