Podklady pro jednání Partnerství MAS

Podklady pro jednání Partnerství MAS

Způsob jednání – Per rollam (prostřednictvím hlasovacího listu v př.1)

Otevření hlasování: 29. dubna 2020

Ukončení hlasování per rollam: čtvrtek 7. 5. 2020

 

Program jednání:

1)       Jmenování předsedajícího a zapisovatele

2)       Volba orgánů o.p.s.

3)       Volba orgánů Partnerství MAS

4)       Rozšíření území – Obec Úhořilka

5)       Výroční zpráva MAS Českomoravské pomezí za rok 2019

6)       Hospodaření MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 a zpráva auditora

7)       Schválení změn Integrované strategie MAS ČMP

8)       Realizace výzev v roce 2020

9)       Rozpočet na rok 2020

10)    Národní konference Venkov 2020

11)    Příprava nového plánovacího období 2021 – 2027

 

Způsob jednání:

 • V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru bylo rozhodnuto, že se jednání Partnerství MAS uskuteční formou per rollam – tedy elektronickou formou.
 • Hlasování proběhne formou vyplnění Hlasovacího listu (př. 1), který vyplní statutární zástupce nebo pověřená osoba (tj. doplnit název organizace, jméno hlasující osoby a datum hlasování. Jednotlivé vyjádření svého hlasu označíte X.)
 • Doplňující informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny v přílohách emailu 
 • Pro zodpovězení dotazů je možné kontaktovat kancelář telefonicky nebo emailem.

(Marta Vencovská –  telefon: 608 640 399, email: marta.vencovska@mascmp.cz)

 • Prezenční jednání Partnerství MAS se uskuteční koncem roku 2020.
 • Hlasování proveďte, prosím, prostřednictvím zaslání emailu s doplněnou přílohou č. 1

                          do čtvrtka 7. 5. 2020 na emailklara.dvorakova@mascmp.cz


  aktuality

  akce v regionu

  SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

  SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

  Říci si o pomoc není ostuda. Po celé republice jsou nás desítky. Jsme dobrovolníci ochotní přinést nákup, léky, nebo třeba roušky. Možná právě Vaše babička nebo její soused mohou tuto pomoc využít.

  Máte rodiče, o které se přes týden nemá kdo postarat? Žijí vaši prarodiče mimo zaběhnutý systém sociálních služeb? Nemáte v těchto dnech čas být vašim starším příbuzným tak nablízku, jak by bylo třeba? Pak jim, prosím, nainstalujte tuto aplikaci, zaregistrujte je a naučte je ji používat. Zabere to tak 15 minut a službu to udělá velikou.

   

  Podrobnější informace naleznete na https://seniore.org/

  aktuality

  akce v regionu

  Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

  Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

  4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami. 

  Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství. Soutěžící dostanou příležitost prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní.

  Do soutěže se můžete hlásit v kategoriích:
  1. Podnikatelské a výrobní subjekty
  2. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
  3. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy
  4. Studenti VŠ
  5. Studenti VOŠ, SŠ, SOU
  6. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit
  7. Cirkulární počin

  Přihlášky lze podat nejpozději do 15. 4. 2020.
  Více informací a pravidla soutěže najdete na www.druhotnasurovina.cz
  Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v červnu v historických prostorách Senátu,

  Další informace na https://www.mzp.cz/cz/premena_odpadu_na_zdroje

   

  aktuality

  akce v regionu

  Lesy – problémy s kůrovcem

  Lesy – problémy s kůrovcem

  – dokument  Jak bojovat s kůrovcem – https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ

  – Kůrovec song – https://www.youtube.com/watch?v=H0rQM-X46Bk

  aktuality

  akce v regionu

  Dotace na hospodaření v lesích 2020

  Dotace na hospodaření v lesích 2020

  Kraj Vysočina – Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 ID programu: FV02775

   Termín podání žádostí:  od 16. 3. 2020 od 8:00 hod. do 16. 4. 2020

  https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse

   

  Popis:

  Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu

  Podporované aktivity: první i opakovaná výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, opakovaná výchova lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 % zastoupením vybraných dřevin), individuální mechanická ochrana poloodrostků a odrostků vybraných dřevin a individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Pro účely tohoto programu jsou vybrané dřeviny buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a habr obecný.

   

  Státní dotace 

  Přehled dotací –  http://eagri.cz/public/web/file/643235/Prehled_financovani_LH_200101.pdf  

  Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů.

  Vlastníci lesů, podnikatelé v lesním hospodářství a uživatelé honiteb se mohou orientovat na tyto dotační programy:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů),
  • NOVÝ finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích,
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované vlastníkům honiteb,
  • podporu akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.,
  • vratku daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

  Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Ohlášení žadatele: podání k příslušnému krajskému úřadu, před zahájením prací. Žádost: podání k příslušnému krajskému úřadu, do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června. 

  Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html

  aktuality

  akce v regionu

  Projekt „Žďárská síť“

  Projekt „Žďárská síť“

  NULOVÉ TOLERANCE NEJEN SEXUÁLNÍM PREDÁTORŮM NA SÍTI!
  ŽĎÁRSKÝ MÍSTOSTAROSTA JOSEF KLEMENT PŘEDSTAVUJE PROJEKT ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

  Žďár ve spolupráci s odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt
  „Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit
  hrozbám doby internetové.
  Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost
  komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale bohužel
  vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat
  prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit
  nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít.
  Na jeden z negativních jevů na internetu upozorňuje film V síti od režiséra Víta Klusáka, který
  bude v průběhu března vysílat Kino Vysočina. Nelze ale přehlédnout i další nebezpečí:
  kyberšikana, nedostatečná mediální gramotnost a trestná činnost všeho druhu páchaná
  prostřednictvím internetu od podvodů po prodej drog a dokonce je zdokumentován i případ
  nájemné vraždy, kdy pro „nalezení vhodné osoby“ byl použit tzv. darknet market (online
  obchod v běžně nedostupné a nekontrolované části internetu).
  Hledání řešení je komplikované právě pro rozsáhlost a decentralizaci internetu. Největším
  problémem je skrytost těchto hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo zbité od spolužáků,
  tak je to vidět, trestná činnost sexuálního predátora bohužel vidět není.
  Pokud má být projekt úspěšný, tak nemůže cílit jenom na děti ve školách, ale je potřeba se
  zaměřit na rodiče a širokou veřejnost. V tomto směru chce město oslovit všechny obce a
  města v rámci našeho okresu a požádat je o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé
  prevenční kampaně prostřednictvím jimi vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších
  komunikačních kanálů např. emailů, které využívají ke komunikaci s občany. Klíčový význam
  mají samozřejmě školy a těm by měl projekt pomoci tvorbou jednoduchých infoletáků
  určených nejen dětem, ale i rodičům a učitelům.
  Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno maximálně dvě témata na školní rok, prvním
  tématem je kybergrooming neboli již zmiňovaní lovci na síti. K tomuto tématu bychom chtěli
  zpracovat podkladové materiály nejen pro školy, ale i pro publikaci ve zpravodajích apod.
  Chtěl bych poděkovat všem, kteří nechtějí jenom nečinně přihlížet, a aktivně nám pomohou
  s realizací projektu „Žďárská síť“.

  Ing. Josef Klement
  místostarosta města Žďáru nad Sázavou

  HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:
  5.3.2020 v 17:00 – VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU V SÍTI SPOLU S DIZKUZÍ S ODBORNÍKY – KINO VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

  18.3.2020 v 17:00 – PŘEDPOKLÁDANÝ DRUHÝ TERMÍN VEŘEJNÉHO PROMÍTÁNÍ

  OD BŘEZNA 2020 – PROMÍTÁNÍ DOKUMNETU V SÍTI ŠKOLÁM

  5.5. 2020 – KONFERENCE K PROBLEMATICE INTERNETOVÝCH HROZEB

  ZÁŘÍ 2020 – INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŠKOL, OBCÍ A MĚST

  aktuality

  akce v regionu