PR IROP IV.
Opatření: C1.2.5

Potenciální žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu. Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána a hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku.

Typy projektů:

Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

Finanční alokace: 9 123 544 Kč

Plánované datum vyhlášení: září 2018