4. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

4. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

PR IROP V.

Opatření: C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Potenciální žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané  kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu

Typy projektů: 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

  • modernizace odborných učeben na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích (včetně stavebních úprav učeben a pořízení vybavení) 
  • rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň (včetně stavebních úprav v areálu a přístavby, pořízení vybavení)

Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  • stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání

 

 Termín vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY

5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

PR IROP II.

Opatření: A1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé: Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

Typy projektů:

  • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro terénní služby)
  • Ambulantní sociální služby
  • Podpora pobytových sociálních služeb
  • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Finanční alokace: 

Plánované datum vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY

 

6. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

6. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

PR IROP III. OPATŘENÍ: B1.1.12

Potenciální žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy projektů:

  • Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů.
  • Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Finanční alokace: 

Plánované datum vyhlášení: únor 2021

DOKUMENTY

 

PRV – Vyhlášené výzvy

PRV – Vyhlášené výzvy

V současné době nejsou vyhlášené žádné výzvy z Operačního programu Program rozvoje venkova

Výzvy PRV

PRV – plánované výzvy

V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Program rozvoje venkova