4. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

4. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

PR IROP V.

Opatření: C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Potenciální žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané  kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu

Typy projektů: 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

  • modernizace odborných učeben na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích (včetně stavebních úprav učeben a pořízení vybavení) 
  • rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň (včetně stavebních úprav v areálu a přístavby, pořízení vybavení)

Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  • stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání

 

 Termín vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY

5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

PR IROP II.

Opatření: A1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé: Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

Typy projektů:

  • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro terénní služby)
  • Ambulantní sociální služby
  • Podpora pobytových sociálních služeb
  • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Finanční alokace: 

Plánované datum vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY

 

Senior Fest

Senior Fest

neděle 8. 7. 2018
Okrouhlička – Šejdorfský mlýn
15:00 – 18:00 BOŽEJÁCI
koncert dechové hudby

Doprovodný program: 15:00 – 18:00 hod
výstavy, tlučení másla, občerstvení, měření tlaku…
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Přijďte si poslechnout dobrou muziku a popovídat si se sousedy z okolních obcí.

Pořadatelé: Sdružení obcí Vrchovina a Spolek TILIA

aktuality

akce v regionu

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „MATKA ZEMĚ“

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „MATKA ZEMĚ“

Výstava výtvarných a literárních děl s ekologickou tematikou byla letošní rok zaměřena na téma „PŘÍRODNÍ ŽIVLY“. Naší soutěže se zúčastnilo celkem 165 dětí ze ZŠ a MŠ v regionu – ZŠ Dobronín, ZŠ Lípa, ZŠ Zhoř, ZŠ Věžnice, MŠ Varhánkova (Tygříci a Motýlci) a MŠ Tyršova v Polné.

Dohromady děti nakreslily 57 výtvarných prací (z toho 5 kolektivních) a napsaly 25 literárních dílek. Letošního ročníku se také zúčastnilo 5 dospěláků, kteří nám poslali své básně.

Akce probíhala v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje od 29. 5. – 12. 6. 2018. Díla dětí byla vystavena v polenské synagoze.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Matka Země“ se konalo dne 12. 6. 2018 v prostorách Regionálního židovského muzea v Polné. Zúčastnily se ho děti z polenské mateřské školy Varhánkova (Tygříci a Motýlci). Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, obdrží ceny.

aktuality

akce v regionu

Soutěž o nejlepší projekt silnic Brzkov – Šachotín

Soutěž o nejlepší projekt silnic Brzkov – Šachotín

Prosíme o podporu při hlasování v soutěži o nejlepší projekt silnice Brzkov – Šachotín – Dolní Jablonná.

 

 

 

Přihlašovatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Název akce: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu
Anotace: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu vychází ze schváleného návrhu KoPÚ pro k.ú Brzkov. Cesta slouží pro obsluhu území v okolí a zajišťuje dopravní obsluhu pozemků, které k cestě přiléhají. Polní cesta začíná na silnici II/351 a směřuje severozápadním směrem až ke k.ú. Dolní Jablonná, kde se napojuje na již zrekonstruovanou polní cestu. Součástí realizované stavby byla i výsadba liniové zeleně.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů,…

 

Hlasovat můžete zde: http://soutezszr.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2017

aktuality

akce v regionu