Výzva č. 9: Program rozvoje venkova

aktuality výzvy, Vyhlášené výzvy PRV

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství  
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: 17. 4. 2023

Termín příjmu žádostí: od 17. 4. 2023 do 9. 6. 2023

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny tj. pondělí 9:00 – 15:00. Po telefonické domluvě a upřesnění času (který je nutno rezervovat) i v jiné dny.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Marta Vencovská, T: 608 640 399, E: vencovskam@seznam.cz

Jitka Vaňková, T:   E: jitka.vankova@mascmp.cz

 Adresa kanceláře: Polná, Varhánkova 1240, 588 13 (I. patro)

 Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 09. výzvu je 569 868,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 3 a 9

Dokumenty k výzvě

Text výzvy

Příloha č. 1 – Aktuální počet obyvatel v obcích dle poslední informace ČSÚ

Vypsané FICHE

(FICHE si stáhně te do Vašeho PC a otevřte pomocí programu Acrobat Reader)

FICHE č. 3 – Nezemědělské podnikání 

FICHE č. 3 – pdf

FICHE č. 9 – Článek 20 

FICHE č. 9 – pdf

Čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích

Čl. 20 c) Hasičské zbrojnice

Čl. 20 f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

Čl. 20 h) Muzeum a expozice pro obce

 

Semináře

Pozvánka na seminář k 9. výzvě

 

Dokumenty k výzvě

Pravidla pro žadatele 19.2.1

Interní postupy PRV MAS ČMP

Jednací řád výběrové komise

Etický kodex PRV

 

Dokumenty k žádosti – metodiky, postupy

Postup pro nastavení e-mailové komunikace

Žádost o přístup na portál farmáře

Podrobný postup pro podaní Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doplnění žádosti/příloh k Dohodě přes Portál farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele přes Portál farmáře

Příručka pro publicitu

 

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Tabulka cenového marketingu

Cenový marketing – časté chyby

Seznam dokumentace z výběrového řízení k zadávání zakázek mimo režim zákona

Příručka pro zadávání zakázek PRV 2014 – 2020

Nejčastěji kladené dotazy – veřejné zakázky

 

Dokumenty k Hlášení o změnách

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře

Zjednodušený postup podání Hlášení o změnách

 

 Dokumenty k Žádosti o platbu

Podání žádosti o platbu

Doplnění žádosti o platbu

 

 Ostatní dokumenty

Seznam přijatých projetků

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

 

 

 

vyhlášené výzvy