OPZ 4 – Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (IV.)

C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky

Potenciální žadatelé:

Místní akční skupina, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení

Stručný popis zaměření výzvy: 

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce a podpora prostupného zaměstnávání.

Finanční alokace: 2 600 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 600 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 20. 8. 2018, 04:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 15. 10. 2018, 12:00 hodin

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

Výzvy OPZ